Når Ring 1 stenges for oppgradering er det mange biler som må finne alternative veger. Du som privatbilist kan ha et valg om du faktisk må kjøre bil.

Ring 1 mellom krysset St. Olavsgate - Pilestredet i vest og ned til Oslo Spektrum i øst vil være stengt for biltrafikk i perioden sommeren 2024 til sommeren 2027.

Som privatbilist må du vurdere om du faktisk må kjøre, eller om du kan velge annen transportmetode. Ring 1 har i dag en gjennomsnittstrafikk på 17500 kjøretøy i døgnet. Det er det totale antall kjøretøy og betyr at en del av disse er busser, taxier, nærings- og varetransport. Dette er trafikk som må kjøre. Du som privatbilist, kan ha et valg om å reise på annen måte. Statens vegvesen ber deg om å vurdere om bilreisen er nødvendig eller om du kan la bilen stå.

Bilist

Når vi stenger Ring 1 som følge av arbeidene med Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen vil det føre til en helt annen trafikkstrøm i området. Trafikken langt utenfor Oslo sentrum vil også bli berørt som følge av tilbakeblokkeringer og kø. Det vil bli trangt om plassen i et allerede presset vegnett i Oslo sentrum. Det vil rett og slett ikke være plass til alle som i dag kjører. Statens vegvesen vil derfor sterkt oppfordre deg som privatbilist om la bilen stå dersom du kan. Velg heller en alternativ transportmåte. Som for eksempel kollektiv, sykkel eller gange.

Still deg selv noen kontrollspørsmål før du setter deg i bilen:

  • Er reisen nødvendig?
  • Kan du reise på et annet tidspunkt?
  • Kan du reise kollektivt?
  • Kan du gå eller sykle?

Syklist

Du som syklist blir i liten grad berørt av arbeidene. Vi kommer i svært liten grad til å berøre de allerede etablerte sykkeltraséene. Du vil merke en endring i krysset Universitetsgata x Pilestredet og i krysset Ring 1 x Torggata.

Gående

Du som går blir i liten eller ingen grad berørt av arbeidene. Vi kommer i liten til ingen grad berøre de etablerte gangrutene i området. Du vil merke en endring i krysset Universitetsgata x Pilestredet. Her vil vi etablere en gangbru slik at gående kan krysse Pilestredet uten å komme i konflikt med anleggs- og riggomårdet. I krysset Ring 1 x Torggata vil vi holde kryssingen åpen på gateplan.

Kollektivreisende

Du som reiser kollektivt i området Ring 1 vil oppleve endringer i hvor bussen kjører. Busser som i dag kjører Ring 1 som del av sin rute vil få endret trasé i perioden Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen er stengt for trafikk. Se Ruter.no for mer informasjon om din reise.

Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen