Statens vegvesen planlegger en rekke tiltak for å redusere faren for trafikkaos på vegnettet når Ring 1 stenges sommeren 2024.

Trafikkstyring inn mot sentrum

I perioden sommeren 2024 til sommeren 2027 stenges Ring 1  (rv. 162) i Oslo sentrum midlertidig stenges. Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen skal bygges om og oppgraderes i trå med nye sikkerhetskrav og ny tunnelsikkerhetsforskrift.

Ring 1 vil være stengt fra krysset St. Olavsgate i vest og rundkjøring ved Oslo Spektrum i øst.

Ved midlertidig stengning av Ring 1 blir det større kødannelser i Operatunnelen. Det vil øke risikoen for store konsekvenser for liv og helse og framkommelighet for nødetatene ved alvorlige hendelser i tunnelen. Det er derfor nødvendig å forberede styring av trafikken til tunnelen for å sikre trafikkflyt i rushperiodene og dermed redusere denne risikoen. Trafikkstyring eller tilfartsregulering betyr at vi bruker ulike metoder for å informere, styre og regulere trafikken inn mot Oslo for å redusere faren for trafikkaos.

Statens vegvesen vil gjennomføre regulering av trafikken (tilfartsregulering) på E18 vest og E6 nordøst inn mot sentrum og Operatunnelen. Et tiltak vil være å redusere antall kjørefelt til to gjennomgående felt på E18 fra Lysaker til innkjøringen i Operatunnelen. Det samme på E6 fra Alnabru etter avkjøring til Ring 3 og fram til Vålerengtunnelen. Vi etablerer sammenhengende kollektivfelt på disse strekningene med unntak av strekninger med av- og påkjøringer. Løsningen skal sikre at bussene ikke blir stående i bilkøene. Kapasiteten for biltrafikken reduseres inn mot sentrum, som medfører økt kø, mens den opprettholdes som i dag ut av byen. Dette vil gi kapasitetsmessig balanse på riksveinettet i Oslo sentrum når Ring 1 er midlertidig stengt. Trafikken vil flyte i Operatunnelen som har tre felt i hver retning. Bussene kan også bruke tunnelen.

Det legges opp til tilfartsregulering gjennom hele døgnet. En løsning som er lik gjennom hele døgnet vil være forutsigbar og enkel å forholde seg til for trafikantene, selv om behovet for å strupe kapasiteten inn i Operatunnelens hovedløp ikke er til stede hele døgnet. En slik løsning gir også i større grad mulighet for å benytte fysiske tiltak for å forsterke reguleringen inn imot tunnelen.

Skilting og informasjonstavler

Statens vegvesen vil bruke skilt og friteksttavler på alle store innfartsårer inn til Oslo. Vi vil informere om stengt Ring 1 og alternative ruter slik at trafikantene tidlig kan forberede seg og gjøre riktige rutevalg. Dette vil bidra til bedre trafikkflyt og redusere unødvendig trafikk inn mot anleggsområdet.

Adgang for elbiler i kollektivfeltene fjernes midlertidig

Statens vegvesen vil fjerne adgang for elbiler i kollektivfeltene i Osloområdet gjennom midlertidig skiltvedtak for å forbedre bussenes framkommelighet ved midlertidig stengt Ring 1. Elbilene gir i dag betydelige forsinkelser for busstrafikken. For å sikre bedre framkommelighet for vare- og godstransport på innfartsveier kan skilting for tungtrafikkfelt vurderes der det ikke er til hinder for kollektivtrafikken. Dette er aktuelt på innfartsstrekninger på E6 syd og nord ev. noe av E18 i vest.

Tiltaket forbedrer framkommeligheten for busstrafikken, og redusert tilgang til kollektivfelt for elbiler vil gi dårligere framkommelighet for fossil- og elbil i de ordinære kjørefeltene. Statens vegvesen anbefaler at tiltaket også gjennomføres på kommunale og fylkeskommunale veier og gater.

Reglene om kollektivfelt er nedfelt i trafikkreglene §5 nr2 med bruk av skilt 508. Endring av disse reglene med skiltforskrift og veiledning for disse avgjøres av Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen har imidlertid skiltmyndighet, og kan fatte midlertidig skiltvedtak i situasjoner og for områder som krever spesiell skilting.

Utvidelse av kollektivfelt og bussprioritering i signalanlegg

Statens vegvesen vil gi busstrafikken økt prioritet gjennom utvidelse av kollektivfelt som en del av innfartsreguleringen. Det er i dag etablert bussprioritering i alle signalanlegg der det er kollektivfelt. Disse gjennomgås og optimaliseres som følge av stengt Ring 1 for å legge enda bedre til rette for bussfremkommelighet.

La bilen stå om du kan

Det er mange som er avhengig av bilen i jobb. Det være seg for eksempel håndverkere, post- og bud, taxi og annen servicetrafikk. I tillegg er det en stor mengde transportører av varer og annet gods. Statens vegvesen oppfordrer derfor alle som kan om å la bilen stå og velge andre alternative transportmetoder. Vurder om det er nødvendig å reise til sentrum med bil. Vurder om du kan reise kollektivt, sykle eller gå. Velg annen rute gjennom Oslo dersom du skal gjennom og forbi.

Vi gjør omfattende tiltak for å legge til rette for kollektivtrafikken. I tillegg vil forholdene for gående og syklende opprettholdes stort sett som normalt gjennom anleggsperioden.

Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen