Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Hamarøy kommune har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Bognes vest fergeleie.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens (PBLs) §§ 3-7 og 12-10 har Statens vegvesen i samarbeid med Hamarøy kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for rv. 85 Bognes vest fergeleie.

Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk sluttbehandling med planvedtak.

Hensikten med detaljreguleringene og prosjektene er å legge til rette for økt kapasitet på oppstillingsplassen og til null- eller lavutslippsferger på riksvegferjesambandet rv. 85 Bognes–Lødingen.

Det skal også gjøres tiltak for bedret universell utforming på fergeleiene.

Planforslagene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 31. august 2022.

Last ned plandokumentene

Her finner du plandokumenter for rv. 85 Bognes vest:

Planforslaget legges også ut på

  • Hamarøy kommune, servicetorget på rådhuset
  • Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, Bodø

Merknader og spørsmål

Innspill og merknader til planforslagene må være skriftlige og sendes innen 31. august 2022 til:

Statens vegvesen, Utbygging nord, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

eller til firmapost@vegvesen.no

Alle innspill må merkes med saksnr. 20/188866

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen:

Planleggingsleder Svein Bjørgo Larsen på telefon 90 94 21 36 eller e-post svein.larsen@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Nordland