Strekningen er en del av hovednettet for sykkel i Drammen, og er en manglende lenke mellom Lier og Drammen. Målet for prosjektet er å gi gående og syklende god framkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen. Planavgrensning:

Planområde fv. 23 Engene-Tomineborgveien

Varsler oppstart av planarbeidet

Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune skal nå i gang med å lage detaljreguleringsplan for sykkelvei med fortau langs fv. 2704 Engene–Tomineborgveien. Planleggingen samordnes med Drammen kommune.

I løpet av planarbeidet må Statens vegvesen trolig gjøre noen oppmålingsarbeider, grunnundersøkelser og undersøkelser etter kulturminner. Om vi må inn på din eiendom tar vi kontakt med deg på forhånd.

Planarbeidet skal ende i et vedtak om reguleringsplan for sykkelvei med fortau langs fv. 2704 Engene–Tomineborgveien.

Framdrift 

Når vi har et utkast til reguleringsplan klar, er det Drammen kommune som vedtar at forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Da sender vi planforslaget til alle som blir berørt av prosjektet, som så kan komme med merknader til forslaget. I høringsperioden vil vi også arrangere et åpent møte eller en kontordag der vi presenterer planen. Dette regner vi med vil skje i starten av 2020.

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om planarbeidet, kan du ta kontakt med planleggingsleder Inger Marie Holst, tlf. 971 28 603, e-post: inger.holst@vegvesen.no, eller Tove Heimdal, tlf. 915 46 692, e-post: tove.heimdal@vegvesen.no.

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.