I «Trafikksikkerhetsplan 2012–2020» for Modum kommune, nevnes bygging av gang- og sykkelveg som et tiltak for å få en mer effektiv transportrute mellom Geithus og Åmot. En ny gang- og sykkelveg kan bidra til at flere velger å gå eller sykle til Stalsberg barneskole i Geithus. Gang- og sykkelvegen kan i tillegg føre til at antallet som velger å gå eller sykle til jobb mellom Åmot og Geithus, øker betraktelig. Skal vi oppnå dette må imidlertid tilbudet bli både trygt og sammenhengende. Statens vegvesen har også denne strekningen som sykkelrute for rv. 35.

Plangrense fv144 Skalstad-StalsbergDette kartet viser området med plangrensene for den nye gang- og sykkelvegen. Illustrasjon: Tuva Evju

Mangler tilbud til gående og syklende i dag

Dagens gang- og sykkelveg langs fv. 144 Eikerveien fra Åmot, er bygget forbi Gustadveien og fram til Øvre Skalstad vei. Derfra mangler det gang- og sykkelveg fram til krysset med Stalsbergveien på Geithus. På denne 1,4 km lange strekningen er det ikke tilbud for gående og syklende.

På strekningen har Eikerveien boligbebyggelse på begge sider. Trafikken ligger på over 6 000 kjøretøy i døgnet. Bussene følger også Eikerveien der den betjener nærområdet på begge sider. Det er planlagt å legge gang- og sykkelvegen på venstre side av fv.144 sett mot Geithus.

Varsel om oppstart av planarbeid

Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune skal nå, i samarbeid med Modum kommune, lage en detaljert reguleringsplan for fylkesveg 144 mellom Øvre Skalstadvei og Stalsbergveien . Du har nå anledning til å komme med innspill til dette arbeidet.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 24.10.2018.

Send det skriftlig til Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal, eller med e-post til : firmapost-sor@vegvesen.no. Merk innspillene med «fylkesveg 144 Skalstad – Stalsberg».

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål om planarbeidet kan du ta kontakt med planleggingsleder Helge Jahn-Larsen på telefon 932 43 098 eller på e-post: helge.jahn-larsen@vegvesen.no.