I «Trafikksikkerhetsplan 2012–2020» for Modum kommune, nevnes bygging av gang- og sykkelveg som et tiltak for å få en mer effektiv transportrute mellom Geithus og Åmot. En ny gang- og sykkelveg kan bidra til at flere velger å gå eller sykle til Stalsberg barneskole i Geithus. Gang- og sykkelvegen kan i tillegg føre til at antallet som velger å gå eller sykle til jobb mellom Åmot og Geithus, øker betraktelig. Skal vi oppnå dette må imidlertid tilbudet bli både trygt og sammenhengende. Statens vegvesen har også denne strekningen som sykkelrute for rv. 35.

Mangler tilbud til gående og syklende i dag

Dagens gang- og sykkelveg langs fv. 144 Eikerveien fra Åmot, er bygget forbi Gustadveien og fram til Øvre Skalstad vei. Derfra mangler det gang- og sykkelveg fram til krysset med Stalsbergveien på Geithus. På denne 1,4 km lange strekningen er det ikke tilbud for gående og syklende.

På strekningen har Eikerveien boligbebyggelse på begge sider. Trafikken ligger på over 6 000 kjøretøy i døgnet. Bussene følger også Eikerveien der den betjener nærområdet på begge sider. Det er planlagt å legge gang- og sykkelvegen på venstre side av fv.144 sett mot Geithus.

Forslag til detaljert reguleringsplan til offentlig ettersyn 

Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune har i samarbeid med Modum kommune, laget en detaljert reguleringsplan for fylkesveg 144 mellom Øvre Skalstadvei og Stalsbergveien. 

Reguleringsplanen inneholder detaljer om hvordan vi har planlagt å bygge strekningen. Du finner den på rådhuset til Modum kommune og hos Statens vegvesen i Drammen. Du kan også laste ned dokumentene fra kommunens nettside eller fra denne siden. Se Last ned under.

Merknader og innspill 

Har du merknader eller innspill til planen kan du sende disse skriftlig innen 18.08.2019, til:

Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal, eller med e-post til : firmapost-sor@vegvesen.no. Merk innspillene med «fylkesveg 144 Skalstad – Stalsberg».

Informasjonsmøte

Statens vegvesen og Modum kommune inviterer til åpent møte om forslaget til reguleringsplan torsdag 15. august kl. 18.00 på Modum kommunes tekniske sentral, Nedmarken i Geithus.

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål om planarbeidet kan du ta kontakt med planleggingsleder Helge Jahn-Larsen i Statens vegvesen, på telefon 932 43 098 eller på e-post: helge.jahn-larsen@vegvesen.no.

eller arealplanlegger og avdelingsleder Øystein Lid Larsen i Modum kommune, på telefon: 481 24 009.