Strekningen er en del av hovednett for sykkel i Ringerike kommune, og er en manglende lenke mellom Hønenkrysset og Klekken.

Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune skal nå lage en detaljert reguleringsplan for strekningen i samarbeid med Ringerike kommune. Prosjektet er en del av Buskerud fylkeskommune sitt handlingsprogram for fylkesveg 2018–21.

Fv241 Hadelandsveien VarslingsgrensePlangrense. Illustrasjon: Statens vegvesen

Behov for undersøkelser

I løpet av planarbeidet må vi trolig gjøre noen oppmålingsarbeider, grunnundersøkelser og undersøkelser etter kulturminner. Om vi må inn på din eiendom for å gjøre dette, tar vi kontakt på forhånd. Har du leietakere ber vi deg informere disse om reguleringsplanarbeidet.

Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 1. juli 2019. Send e-post med «Detaljregulering fv.241 Hadelandsveien» i emnefeltet til firmapost-sor@vegvesen.no, eller send vanlig post til Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal.

Vi vil så lage et utkast til reguleringsplan. Etter vedtak om å legge forslag til regulering ut til offentlig ettersyn, sender vi planforslaget til alle berørte, som kan komme med merknader til planforslaget. I høringsperioden vil vi og arrangere et åpent møte eller en utekontordag der vi presenterer planen

Spørsmål

Har du spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med planleggingsleder Inger Marie Holst, e-post inger.holst@vegvesen.no, tlf. 97128603

Aktuelt regelverk

Varslet om oppstart av planarbeidet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7. Oppmålingsarbeidene er hjemlet i Matrikkellova av 17. juni 2005 § 41.