Strekningen er en del av hovednettet for sykkel i Drammen, og er en manglende lenke mellom Konnerud og Drammen sentrum. Målet for prosjektet er å gi god framkommelighet og trafikksikkerhet for både gående og syklende på strekningen.

Planavgrensning:

Varslingsgrense fv. 36 Konnerudgata

Varsler oppstart av planarbeidet

Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune skal nå i gang med å lage detaljreguleringsplan for sykkelvei med fortau langs fv. 36 Konnerudgata, mellom Hallermoveien N og Hallermoveien S. Planleggingen samordnes med Drammen kommune. 

I løpet av planarbeidet må vi trolig gjøre noen oppmålingsarbeider, grunnundersøkelser og undersøkelser etter kulturminner. Om vi må inn på din eiendom tar vi kontakt med deg på forhånd.

Planarbeidet skal ende i et vedtak om reguleringsplan for sykkelvei med fortau langs fv. 36 Konnerudgata, mellom Hallermoveien N og Hallermoveien S. Vi vil også vurdere hvor gående og syklende skal krysse Konnerudgata, og plassering av bussholdeplasser.

Framdrift og frist for innspill

Om du har synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger om starten av planarbeidet, kan du sende det til oss innen 31. januar 2019. Send e-post med «Detaljregulering fv. 36 Konnerudgata» i emnefeltet til firmapost-sor@vegvesen.no, eller send vanlig post til Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal. Merk også dette med «Detaljregulering fv. 36 Konnerudgata».

Når vi har et utkast til reguleringsplan klar, er det Drammen kommune som vedtar at forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Da sender vi planforslaget til alle som blir berørt av prosjektet, som så kan komme med merknader til forslaget. I høringsperioden vil vi også arrangere et åpent møte eller en kontordag der vi presenterer planen. Dette regner vi med vil skje i starten av 2020. 

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om planarbeidet, kan du ta kontakt med planleggingsleder Inger Marie Holst, tlf. 971 28 603, e-post: inger.holst@vegvesen.no.   

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.