Med bakgrunn i innspill Statens vegvesen har fått inn etter varslet planoppstart, samt arbeidet med planen, har vi valgt å utvide planområdet. Området er utvide fra 30,4 dekar (daa) til totalt 43, 8 daa.