Fv. 144 er en viktig sykkelveg som forbinder Åmot og Geithus, og den er også anbefalt som sykkelrute for rv. 35.  Dagens gang- og sykkelveg fra Åmot, er bygget ferdig forbi Gustadveien og fram til Øvre Skalstad vei. Derfra mangler det gang- og sykkelveg fram til krysset med Stalsbergveien på Geithus. På denne 1,4 km lange strekningen er det i dag ikke et tilbud for gående og syklende.

En trygg og sammenhengende gang- og sykkelveg kan få flere til å gå eller sykle til Stalsberg barneskole i Geithus. Samtidig vil antallet som velger sykkel til og fra arbeid i området trolig også øke.

Kom med innspill

Vi vil gjerne ha synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger innen 24. oktober 2018. Send det skriftlig til Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller på e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no. Merk innspillene med "fylkesveg 144 Skalstad - Stalsberg"".

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om planarbeidet kan du ta kontakt med planleggingsleder Helge Jahn-Larsen på tlf. 932 43 098 eller på e-post: helge.jahn-larsen@vegvesen.no