I det siste har det vært noen medieoppslag som har antydet at vi planlegger å holde Breviksbrua stengt frem til fellesferien. Det stemmer ikke.

I desember fortalte vi at prosjektet vil holde på til påske. Dette er uforandret. Vi jobber fortsatt med, og har som mål, å sette på toveis trafikk på Breviksbrua til påske. Det vil fortsatt være noe arbeid som gjenstår på brua etter dette, men målet er at trafikanter da kan benytte brua i begge kjøreretninger.

Det er korrekt at entreprenøren som utfører vedlikeholdsarbeidet på Breviksbrua, Trescon AS, har søkt Miljørettet helsevern i Grenland om ny dispensasjonssøknad for støyende arbeid. Her er det søkt om dispensasjon frem til 1. juli. Det er ikke uvanlig at det søkes om dispensasjon i et litt vidt tidsrom. Dette for å unngå ytterligere papirarbeid hvis noe uforutsett skulle oppstå. Dette er ikke unormalt, og det betyr ikke at vi planlegger med stengt bru frem til fellesferien.

Vårt mål er å åpne brua for toveis trafikk til påske.

Innvilget dispensasjon

Miljørettet helsevern i Grenland har gitt Trescon AS gitt tillatelse til å overskride grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy. Dispensasjonen gjelder for arbeid i tidsrommet kl. 07.00-21.00 mandag til fredag. Det mest støyende arbeidene skal så langt det er mulig gjennomføres før kl. 19.00.

Det skal ikke utføres støyende arbeid lørdager, søndager og helligdager. Entreprenøren legger opp til arbeid på lørdager, men da med oppgaver som ikke innebærer like mye støy.

I sitt vedtak legger Miljørettet helsevern i Grenland vekt på at vedlikeholdsarbeidet som nå pågår på Breviksbrua, ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser. Dette for at brua skal være en trygg omkjøringsveg for E18 og en viktig lokalveg for beboere på Stathelle og Brevik. De legger også vekt på at Statens vegvesen og Trescon har iverksatt en rekke støyreduserende tiltak, og at Miljørettet helsevern i Grenland ikke har mottatt klager på støy etter at disse tiltakene ble iverksatt. Likevel må entreprenør hele tiden ha fokus på støy og mulige støyreduserende tiltak i det videre arbeidet på brua.

Kontakter

Lars Erik Hegg

Byggeleder bruvedlikehold
Telefon:
95 82 62 54
E-post: