Busstoppet langs fv. 83 nedenfor Bergseng skole skal oppgraderes, og dette krever reguleringsendring.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for oppgradering av busstopp for Bergseng, med universelt utformet plattform og leskur, samt løsning for myke trafikanter gjennom planområdet.

Planområdets avgrensning er som vist på kartutsnittet nederst.

Planen vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning.

Innspill?

Planen utarbeides av Rambøll Norge AS i Alta. De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll Norge AS,
Kongleveien 45, 9510 Alta, evt. via e-post til alta@ramboll.no.


Berørte parter blir varslet gjennom eget brev. Varslingsdokument er tilgjengelig på nettsidene til Harstad kommune.

Frist for innspill er 28.12.2018.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til Bjørn Roar Walsøe, enten på e-post bjorn.roar.walsoe@ramboll.no, eller tlf. +47 93 24 95 27.

Kart som viser planområdet.
Kart som viser planområdet.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark