På Sama skal det legges til rette for busslomme på begge sider av rv. 83, og dette krever reguleringsplan.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for tosidig busslomme på Sama, med universelt utformet plattform og leskur, samt løsning for myke trafikanter gjennom planområdet.

Planområdets avgrensning er som vist på kartutsnittet.

Planen vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning.

Innspill?

Planen utarbeides av Rambøll Norge AS i Alta. De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll Norge AS,
Kongleveien 45, 9510 Alta, evt. via e-post til alta@ramboll.no.


Berørte parter blir varslet gjennom eget brev. Varslingsdokument er tilgjengelig på nettsidene til Harstad kommune.

Frist for innspill er 28.12.2018.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til Bjørn Roar Walsøe, enten på e-post bjorn.roar.walsoe@ramboll.no, eller tlf. +47 93 24 95 27.

Kartet viser planområdet på Sama.
Kartet viser det aktuelle planområdet på Sama.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark