Nå starter arbeidet med detaljregulering for deler av fv. 12 Kongsveien og Mercurveien, og mandag 5. mars er det åpent informasjonsmøte for alle interesserte.

Prosjektet inngår i Harstadpakken, og det er Statens vegvesen og Troms fylkeskommune som sammen med Harstad kommune skal lage en detaljreguleringsplan for deler av Kongsveien og Mercurveien. 

Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av et sammenhengende gang- og sykkelsystem i planområdet, tilknyttet eksisterende system. Målet er å bedre trafikkforholdene for myke trafikanter og buss.

Mulige tiltak som utredes er kombinasjon av gang-/sykkelveg og fortau. Begge sider av vegen blir berørt. Eksisterende undergang rv. 83 skal bestå. Et mindre areal (avkjøring) fra tidligere vedtatt plan for riksveg 83 i planområdet skal endres for å samsvare med utbyggingsplan for riksvegen.

Planen utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7, og kunngjøres i samsvar med § 12-8. Tiltaket er vurdert å ikke medføre krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, men aktuelle fagtema skal utredes i planen.

Velkommen til informasjonsmøte og åpen kontordag i Harstad rådhus 1A:

  • Åpent informasjonsmøte, mandag 5. mars kl. 18.00 i kantina 
  • Åpen kontordag tirsdag 6. mars kl. 8.30-12.00 i formannskapssalen

I informasjonsmøtets siste del blir det anledning til å gi direkte innspill. Berørte grunneiere er invitert i eget brev.

Husk å gi innspill innen 6. april

Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet, så er det viktig at du kommer med dette innen 6. april 2018.

Send det skriftlig på e-post til eller vanlig post til Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø.

Merk forsendelsen «Sak 17/91816».

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du kontakte Anne Knutssøn på telefon 75 55 23 19 eller e-post

Kartet viser planområdet.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark