Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Onsdag 24. bekreftet samferdselsdepartementet i en pressemelding at Harstadpakken trinn 2 er politisk avklart i regjering. Proposisjonen der det bes om penger til utbyggingen går nå til Stortinget for endelig behandling.

 

 En milliard kroner

Den nye pakken har en ramme på 750 millioner kroner. Sammen med pengene som ennå ikke er brukt i trinn 1, vil positivt vedtak i Stortinget gi om lag en milliard kroner til å realisere de mange gjenstående tiltakene i bypakken

Positivt vedtak vi gi Harstad en trygg, effektiv og framtidsrettet veiløsning det er grunn til å glede seg over. Det er i samsvar med det politikerne og næringslivet i regionen har ønsket seg, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Geir Olaf Erling Hartz Jørgensen.

Trepartssamarbeid

Harstadpakken er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet er utviklet i tråd med Harstadkommunes samfunnsmål:

 

  • Harstad sentrum skal i 2040 ha et transportsystem som gir et godt bomiljø og gjør det trivelig å gå, sykle og oppholde seg i sentrum.

 

  • Innfartsåren fra sør skal i 2040 ha et transportsystem som binder sammen bebyggelse og virksomheter på langs og tvers på en god måte for alle trafikantgrupper.

 

Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, er svært fornøyd over signalene fra regjerningen.

– Så langt er dette årets gladeste nyhet. Harstadpakken del II utløser investeringer og etableringer som har stått på vent i påvente av avklaring. Men gladest er jeg på vegne av de myke trafikantene. Nye gang- og sykkelveier skal gjøre Harstad enda tryggere og triveligere, sier hun.

Målbilde 2040

Det valgte konseptet har følgende effektmål som skal være oppnådd i 2040:

• Rv. 83 er fjernet som barriere i sentrum. Biltrafikk på rv. 83 i sentrum skal reduseres med 40 %.

• Trafikk i avlastningsveger til rv. 83 (St. Olavsgt./Åsveien) er redusert med 10%

• Det er mulig å sykle i hastigheter opp til 25-30 km/t på sammenhengende og attraktivt hovedsykkelvegnett.

• Det er full framkommelighet og forutsigbar reisetid og regularitet for de viktigste bussrutene i byområdet.

• Fremkommeligheten for biltrafikken på rv. 83 i innfartskorridoren er minst like god som i dag.

• Fremkommeligheten på kryssende veger fra de største bolig- og næringsområdene er like god som på langs av rv. 83 i innfartskorridoren.

 

– Realisering av trinn 2 i Harstadpakken er meget viktig for videreutvikling av Harstad by og Sør-Troms-regionen, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), i Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Regjeringen legger fram sitt forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2022 til 2033 i løpet av mars måned. Det er derfor mulig at trinn 2 i Harstadpakke kan blir formelt behandlet av Stortinget før sommeren.

Prosjektleder Geir Hartz Jørgensen er fornøyd med at både budsjett er holdt og at trafikktellingen viser at antall biler som bruker Harstadåstunnelen er langt over prognosene. Foto: Thomas Rolland
Prosjektleder, Harstadpakken, Geir Olaf Erling Hartz Jørgensen. Foto: Thomas Rolland
Aktuelt for fylke(r): Nordland