Statens vegvesen ønsker å opprette anleggseiendom for den ferdig bygde Harstadåstunnelen med nødtunneler og varsler med dette om søknadsprosessen.

Statens vegvesen varsler at de etter reglene i matrikkelloven vil søke
Harstad kommune om opprettelse av anleggseiendom for den ferdig
bygde Harstadåstunnelen med nødtunneler.

Harstadåstunnelen går fra Seljestad til Sama og ble åpnet for trafikk 4. januar 2020. Det er bygd to nødtunneler fra hovedtunnelen med nødutganger ved henholdsvis
Forsvarets lønnsadministrasjon og Harstad kirke.

Anleggseiendommen søkes opprettet i eierløs undergrunn. Anleggseiendommen
søkes avgrenset i en bue 15 meter ut fra vegens senterlinje over og til
siden av hovedtunnelen med tekniske rom. Dette reduseres til 12 og 10 meter
nær tunnelåpningene. Anleggseiendommen søkes videre opprettet i en bue
10 meter over og til siden av vegens senterlinje i nødtunnelene. Dette reduseres
til 8 og 6 meter nær tunnelåpningene. Avgrensningen er 5 meter under vegen
både for hovedtunnelen og nødtunnelene.

Hensikten med å søke opprettelse av anleggseiendom er å sikre eierskapet til
tunnelanlegget, samt stabilitetssikring og injisert berg utenfor utsprengt volum
til tunnelene.

Statens vegvesen vil etter reglene i matrikkelloven varsle eiere og festere av
eiendommer som ligger nærmere enn 20 meter fra omsøkt avgrensning av
anleggseiendommen.

De som ikke mottar varsel, men mener å bli berørt av opprettelsen, enten
med eiendom eller stedbundne rettigheter, bes kontakte saksbehandler
Jan-Hugo Hanssen på e-post: . Eller sende brev til:
Statens vegvesen v/Jan-Hugo Hanssen, Postboks 6164, 9291 Tromsø.

Frist for å sende inn merknader til søknaden settes til fredag 1. mars 2024