Hensikten med planleggingen er å legge til rette for bygging av fortau og busslommer langs den ca. 800 m lange strekningen av fv. 6 Trondenesveien fra Skjærveien til Festningsveien.

I tillegg er prosjektet nå utvidet til også å omfatte arealer til framtidig endeholdeplass for buss ved Festningsveien/Ringbergveien, og til midlertidige anleggsområder til bruk i byggeperioden. Utvidede områder er markert med skravur på kartutsnittet.

Statens vegvesen og Troms fylkeskommune skal i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8, og i samarbeid med Harstad kommune, fullføre tidligere varslet og igangsatt detaljregulering.

Harstad kommune og Statens vegvesen vurderer de planlagte tiltakene til ikke å utløse krav til om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Det skal likevel gjøres grundige vurderinger av viktige fagtema; kultur, natur og miljø. 

Det skal også tillegges at det pågår fredningssak iht. kulturminneloven for området.

Frist for innspill er 21. august

Vi ber med dette om innspill, synspunkter eller andre relevante opplysninger til planarbeidet. Send det skriftlig til oss innen 21.08.2017 enten med vanlig post til Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø, eller med e-post til

Har du spørsmål, kan du også kontakte Roar Andersen på telefon 755 52795 eller e-post

Dette er avgrensingen av planområdet.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark