Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at alternativ 2b (lang tunnel) skal legges til grunn for videre planlegging.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland