Statens vegvesen bygger ny parallell bru på rv. 22 over E6 i Fredrikstad. Brua skal sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå kø på E6.

Arbeidet med med brudekket på den nye brua er godt i gang over E6.

Omfattende trafikkomlegging

Torsdag 21. oktober kl. 21:00 ble E6 ved Årum bru nattestengt for å legge trafikken over i nordgående felt.

Nordgående trafikk er flettet sammen til ett felt før avkjøringsrampe, og nordgående påkjøringsrampe er tilbakestilt til opprinnelig linje og fortsetter i eget felt.

Sørgående trafikk er flettet sammen med sørgående rampe og fortsetter i ett felt gjennom anleggsområdet.

Sørgående felt er stengt, og trafikken går i nordgående felt. (Illustrasjon Statens vegvesen)

Krevende å bygge bru over trafikkert E6

Arbeidet med brudekket krever at vi må stenge deler av E6 i anleggsperioden. Trafikkomleggingen vil skje i flere omganger og vare til slutten av februar 2022.

Brudekket bygges i to etapper, og vi er nå ferdige med første del. Neste steg er å flytte trafikken over på andre siden for å jobbe videre med siste etappe. Dette vil medføre redusert kapasitet og utfordringer for trafikken på E6.

Årum undergang bygges under på- og avkjøringsrampene for E6 øst. Her må vi inn å kalksement-stabilisere grunnen før utgravingen kan starte. Betongarbeidene startet opp i august og vil pågå utover høst/vinter.

Midlertidige rundkjøringer ferdig

Rundkjøringene på begge sider av krysset er nå etablert. Begge rundkjøringene vil fungere frem til anleggsslutt sommeren 2022. Mye skal skje i området dette året, og små justeringer vil kunne skje daglig.

Veien er også lagt om mellom rundkjøringene. Her pågår utgraving for undergangene. Du må regne med noe økt kødannelse som følge av anleggsvirksomheten, og det er viktig å ta det med ro og følge skiltingen.

Oversikt over anlegget Årum bru i Fredrikstad
Oversikt over anlegget Årum bru i Fredrikstad høsten 2021 (Foto: Statens vegvesen)

Gang- og sykkelvei Kilevoldveien – Vardeveien

På vestsiden bygger vi ny gang- og sykkelvei langs rv. 22 fra Kilevoldveien til Vardeveien. Den blir tilknyttet det eksisterende sykkelveinettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Det er lagt nytt overvannsystem med kummer og rør langs riksvei 22 fra Kilevoldveien til Vardeveien. Byggingen av selve gang-/sykkelveien frem til undergangene og brua startet opp i uke 19.

Oppbyggingen inn mot Årum bru utføres med lette masser, og det skal kjøres inn over 20 000 kubikkmeter totalt på begge sider av E6. Det er nedsatt hastighet på strekningen. 

Slik blir ny Årum bru i 2022.
Slik blir ny Årum bru i 2022. 3D-illustrasjon ved Norconsult/Statens vegvesen

Ordfører Siri Martinsen åpnet nye Gråvollen undergang 5. november 

Nye Gråvollen undergang åpnet fredag 5. november,  og skolebarna har fått tilbake skoleveien til Årum skole.

Gråvollen undergang har vært stengt siden påske. Skoleveien ble lagt om via Sundløkkaveien og Kilevoldveien, mens Vegvesenet bygget ny Gråvollen undergang under riksvei 22. 

For å gjøre den midlertidige skoleveien trafikksikker, ble fortauet forlenget i Sundløkkaveien og det ble etablert opphøyde fotgjengeroverganger i krysset, med ny belysning.

Ordfører Siri Martinsen klippet snoren i Gråvollen undergang
Ordfører Siri Martinsen klippet snoren i Gråvollen undergang sammen med elevrådet på Årum skole. Foto: Bente Tovik
Ordføreren signerte refleksvester for barna på Årum skole
Ordføreren signerte refleksvester for barna på Årum skole Foto: Bente Tovik

Siri Martinsen snakket om hvor viktig det er å bruke refleks i mørket, før hun klippet snoren i undergangen sammen med elevrådet på Årum skole.

Siri delte også ut refleksvester til alle barna, en gave fra entreprenør Park og Anlegg. 

I tillegg fikk alle gode og varme bøffer fra Bypakke Nedre Glomma.

Ordfører Siri Martinsen åpnet nye Gråvollen undergang på Årum | Statens vegvesen

Bussholdeplass Sundløkka E6 er fjernet 

Bussholdeplassen Sundløkka E6 på rv. 22 ble fjernet 12. mars 2021. Nærmeste bussholdeplass for reisende til Sarpsborg er Billett på østsiden av rundkjøringen. I retning Fredrikstad er det laget en midlertidig bussholdeplass i krysset Kilevoldveien. Vi beklager ulempene dette medfører for de reisende. 

Når prosjektet blir ferdig sommeren 2022, kommer det ny bussholdeplass.

Pendlerparkeringen er stengt

Innfartsparkeringen på Årum er stengt fra 15. mars 2021 og fram til sommeren 2022. Den erstattes av en ny og større innfartsparkering når prosjektet er ferdigstilt.

Alternative parkeringsplasser er:

  • E6 Solbergtårnet
  • E6 Lekvoldkrysset

Rv. 22 Årum bru