Statens vegvesen bygger ny parallell bru over E6 i Fredrikstad. Nå starter arbeidene med brudekket.

Prosjektet har startet arbeidet med ny Årum bru på sørsiden av eksisterende bru. Her er det boret stålkjernepeler til fjell, og fundamenter og søyler for brua startet opp i uke 19.

Stenger E6 natt til 3. august

Vi må stenge E6 mandag kveld kl. 22:00 for å legge om trafikken til nytt kjøremønster. E6 åpner igjen tirsdag kl. 05:30 med ett kjørefelt i hver retning.

Det blir omkjøring via fv. 118 Skjebergveien til Høk (Ingedal) mot sør og via fv. 118 Grålumveien til Lekevollkrysset mot nord. Omkjøringen blir skiltet.

Omkjøring på E6 ved Årum bru Foto: Statens vegvesen

Fredag 6. august kl 2200 til lørdag morgen må vi igjen stenge E6 helt for å legge om trafikken på en ny midlertidig rampe fra rv. 22 mot sør.

Vi må legge om veien for å starte arbeidet med brudekket på ny Årum bru over E6. Trafikkomleggingen vil skje i flere omganger og vare til slutten av februar 2022.

Brudekket skal bygges i to etapper. Vi må stenge et felt i hver kjøreretning og flytte all trafikken over på en side, mens vi jobber på den andre siden. Så må vi tilsvarende legge all trafikken over på den andre siden for å jobbe videre. 

Stenger påkjøringsrampe mot sør i fire dager

Påkjøringsrampen mot sør blir stengt for ombygging til og med fredag 6. august. Det er få omkjøringsmuligheter, så her må trafikantene kjøre ut på E6 nordgående og snu i Alvimkrysset. Omkjøring blir skiltet.

Alternativt kan personbiler kjøre fv. 118 over Skjeberg til Solbergkrysset og kjøre ut på E6 her. Store biler kan ikke benytte denne omkjøringen, da det er for trangt i krysset over jernabanen. De må kjøre helt til Høk.

Årum undergang bygges under på- og avkjøringsrampene for E6 øst. Her må vi inn å kalksement-stabilisere grunnen før utgravingen kan starte. Betongarbeidene starter opp i august og vil pågå utover høst/vinter.

Midlertidige rundkjøringer ferdig

Rundkjøringene på begge sider av krysset er nå etablert. Begge rundkjøringene vil fungere frem til anleggsslutt sommeren 2022. Mye skal skje i området dette året, og små justeringer vil kunne skje daglig.

Veien er også lagt om mellom rundkjøringene. Her pågår utgraving for undergangene. Du må regne med noe økt kødannelse som følge av anleggsvirksomheten, og det er viktig å ta det med ro og følge skiltingen.

Midlertidig rundkjøring på østsiden av E6 Årum bru.
Midlertidig rundkjøring på østsiden av E6 Årum bru. Foto: Bjørn Frode Johansen

Gang- og sykkelvei Kilevoldveien – Vardeveien

På vestsiden bygger vi ny gang- og sykkelvei langs rv. 22 fra Kilevoldveien til Vardeveien. Den blir tilknyttet det eksisterende sykkelveinettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Overvannsystemet med kummer og rør langs riksvei 22 fra Kilevoldveien til Vardeveien er godt i gang. Byggingen av selve gang-/sykkelveien frem til undergangene og brua startet opp i uke 19.

Oppbyggingen inn mot Årum bru utføres med lette masser, og det skal kjøres inn over 20 000 kubikkmeter totalt på begge sider av E6. Det er nedsatt hastighet på strekningen. 

Midlertidig rundkjøring på vestsiden av E6 Årum bru
Midlertidig rundkjøring på vestsiden av E6 Årum bru Foto: Bjørn Frode Johansen

Ny skolevei på Årum fram til oktober 2021

Gråvollen undergang er stengt fram til 31. oktober 2021. Skoleveien til Årum skole er lagt om via Sundløkkaveien og Kilevoldveien.

Her har Statens vegvesen forlenget fortauet i Sundløkkaveien og etablert opphøyde fotgjengeroverganger i krysset. Det blir også satt opp ny belysning. Kilevoldveien er stengt for gjennomkjøring av hensyn til trafikksikkerheten for skolebarna.

Byggingen av ny Gråvollen kulvert er i rute. Her er det fjell i grunn, og arbeidet med å sprenge ut for undergangen er ferdig.

Midlertidig skolevei fra Vardeveien via Sundløkkaveien og Kilevoldveien til Årum skole. Video: Statens vegvesen.

Bussholdeplass Sundløkka E6 er fjernet 

Bussholdeplassen Sundløkka E6 på rv. 22 ble fjernet 12. mars 2021. Nærmeste bussholdeplass for reisende til Sarpsborg er Billett på østsiden av rundkjøringen. I retning Fredrikstad er det laget en midlertidig bussholdeplass i krysset Kilevoldveien. Vi beklager ulempene dette medfører for de reisende. 

Når prosjektet blir ferdig sommeren 2022, kommer det ny bussholdeplass.

Pendlerparkeringen er stengt

Innfartsparkeringen på Årum er stengt fra 15. mars 2021 og fram til sommeren 2022. Den erstattes av en ny og større innfartsparkering når prosjektet er ferdigstilt.

Alternative parkeringsplasser er:

  • E6 Solbergtårnet
  • E6 Lekvoldkrysset

Rv. 22 Årum bru