Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og i samråd med Rakkestad kommune legges forslag til detaljreguleringsplan for «Rv. 22 undergang Bergenhus» i Rakkestad kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 22. februar–12. april 2018.

Det reguleres for en undergang under riksveg 22, nord i krysset rv. 22/fv. 124 (Mysenveien/Strømfossveien). Undergangen skal gi en planfri og trygg kryssing av rv. 22 for skolebarn og andre myke trafikanter.

Reguleringsplanen er lagt ut

Merknader

Eventuelle uttalelser til planen sendes innen 12. april 2017 til:

  • Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller

Merk e-post/konvolutt med 108868/Bergenhus v/Lene Lima.

Detaljreguleringsplanen med innkomne uttalelser behandles av Rakkestad kommune når offentlig ettersyn er avsluttet.

Kontaktperson i Statens vegvesen er Lene Lima: e-post: eller pr. telefon: 69 24 35 79.

Aktuelt for fylke(r): Viken