Statens vegvesen har i perioden 24. mars til 12. mai forslag til reguleringsplan ute til offentlig høring og ettersyn. Les mer om planforslaget her.

4. april inviterer prosjektet til åpent informasjonsmøte om reguleringsplanforslaget. Les mer om møtet her og hvordan du kan delta.

Vi planlegger en utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern, og videre østover forbi Iseveien senter i Sarpsborg kommune.

Vi planlegger kollektivfelt og tovegs sykkelveg med fortau. I tillegg planlegger vi ny rundkjøring ved Dondern og to underganger for gående og syklende under rv. 22.

Kartillustrasjon som viser hva som planlegges bygget i prosjektet rv. 22 Hafslund-Dondern. foto.
Kartillustrasjonen viser hva som planlegges i prosjektet. Vi planlegger kollektivfelt og tofelts sykkelveg med fortau langs rv. 22. I tillegg planlegges to underganger, en rundkjøring og nye bussholdeplasser. Illustrasjon: Statens vegvesen

Høsten 2019 forelå et reguleringsplanforslag for prosjektet. På grunn av økte kostnader ble det sommeren 2020 imidlertid bestemt at planforslaget skulle oversendes til Bypakke Nedre Glomma (BPNG), slik at de kunne vurdere om prosjektet skulle reduseres i omfang (fysisk og økonomisk) før fastsetting av styringsmål og videre planbehandling.

Like før behandling av saken ble det besluttet at det skulle gjennomføres en full gjennomgang av hele prosjektporteføljen i BPNG. Det innebar at alle prosjektene skulle vurderes på nytt opp mot omfang, kostnader og ev kuttmuligheter. Dette materialet skulle deretter benyttes som grunnlag for å utarbeide en revidert prioriteringsliste/handlingsplan for store prosjekter i BPNG.

I november 2021 ble planforslaget inkl. kostnadsoverslag behandlet i Vegdirektoratet  og styringsmål (økonomisk ramme) ble fastsatt. Det er først nå at Statens vegvesen i samråd med Sarpsborg kommune, kan legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

På grunn av tiden som har gått siden plandokumentene ble ferdigstilt, er det  nødvendig med en revisjon av noen av dokumentene før planen legges til offentlig ettersyn. Statens vegvesen arbeider med dette nå.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sarpsborg
Fylker:
Viken
Lengde:
950 meter kollektivfelt
Omfang:
1450 meter gang- og sykkelveg
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
Prosjektet er omtalt i gjeldende NTP under punkt 11.11.8: «Prosjektet E39 Smiene–Harestad ligger inne i porteføljen for byvekstavtalen for Nord-Jæren, men vil først være aktuelt for mulig oppstart i andre seksårsperiode. Det samme gjelder rv. 22 Hafslund–Dondern, som kan være et aktuelt prosjekt i en kommende byvekstavtale for Nedre Glomma. Regjeringen vil komme tilbake til en eventuell prioritering av disse prosjektene ved neste rullering av Nasjonal transportplan.»
Oppstart:
2024

Rv. 22 Hafslund–Dondern, kollektivfelt © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Arvid Veseth

Prosjektleder
Telefon:
918 28 741
E-post:

Jorunn Kveim Låte

Planleggingsleder
Telefon:
996 43 501
E-post:

Ann Heidi Ripnes

Grunnerverv
Telefon:
902 39 481
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert: