Hensikten med planen er å bedre fremkommeligheten for busser, gående og syklende og økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Den 1.juni 2022 sendte Statens vegvesen detaljreguleringsplanen over til Sarpsborg kommune for endelig politisk behandling og vedtak. I forkant av dette har planforslaget ligget ute til offentlig ettersyn/høring i perioden 24.mars til 12.mai. Det kom inn 15 merknader til planen. Alle innkomne merknader med Statens vegvesens kommentarer kan man lese her. (pdf 10 mb.)

Etter høring har vi gjort noen justeringer av plandokumentene. I etterkant av høringsristen mottok vi enda en merknad til planen. Vi kjenner ikke årsaken til at merknaden ikke kom frem i rett tid. Denne er likevel behandlet og et eget merknadsdokument og oversendt Sarpsborg kommune 21. juni. 2022. Det ekstra merknadsdokumentet med kommentarer fra Statens vegvesen finner du her

Gjeldende plandokumenter finner du her.

Prosjektet innebærer en utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern for å tilrettelegge for kollektivfelt i begge retninger. Det planlegges også kollektivfelt inn mot rundkjøringen på Dondern fra fv. 118 Skjebergveien og fra øst på Iseveien.

I tillegg legger planen opp til å oppgradere tilbudet for gående og syklende, med sykkelveg med fortau på nordsiden av riksveg 22 og gang- og sykkelveg på sørsiden. Det er også planlagt to fotgjengerunderganger; en ved Hafslund skole og en ved Iseveien senter. Gaten er tenkt beplantet med trerekker og alleer, og det skal oppføres nye støyskjermer på deler av strekningen.

Kartillustrasjon som viser hva som planlegges bygget i prosjektet rv. 22 Hafslund-Dondern. foto.
Kartillustrasjonen viser hva som planlegges i prosjektet. Vi planlegger kollektivfelt og tofelts sykkelveg med fortau langs rv. 22. I tillegg planlegges to underganger, en rundkjøring og nye bussholdeplasser. Illustrasjon: Statens vegvesen

Høsten 2019 forelå et reguleringsplanforslag for prosjektet. På grunn av økte kostnader ble det sommeren 2020 imidlertid bestemt at planforslaget skulle oversendes til Bypakke Nedre Glomma (BPNG), slik at de kunne vurdere om prosjektet skulle reduseres i omfang (fysisk og økonomisk) før fastsetting av styringsmål og videre planbehandling.

Like før behandling av saken ble det besluttet at det skulle gjennomføres en full gjennomgang av hele prosjektporteføljen i BPNG. Det innebar at alle prosjektene skulle vurderes på nytt opp mot omfang, kostnader og ev kuttmuligheter. Dette materialet skulle deretter benyttes som grunnlag for å utarbeide en revidert prioriteringsliste/handlingsplan for store prosjekter i BPNG.

I november 2021 ble planforslaget inkl. kostnadsoverslag behandlet i Vegdirektoratet  og styringsmål (økonomisk ramme) ble fastsatt.

Høringsperioden for reguleringsplanen er gjennomført og planen ligger nå til behandling hos Sarpsborg kommune som er planmyndighet.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sarpsborg
Fylker:
Viken
Lengde:
950 meter kollektivfelt
Omfang:
1450 meter gang- og sykkelveg
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
Prosjektet er omtalt i gjeldende NTP under punkt 11.11.8: «Prosjektet E39 Smiene–Harestad ligger inne i porteføljen for byvekstavtalen for Nord-Jæren, men vil først være aktuelt for mulig oppstart i andre seksårsperiode. Det samme gjelder rv. 22 Hafslund–Dondern, som kan være et aktuelt prosjekt i en kommende byvekstavtale for Nedre Glomma. Regjeringen vil komme tilbake til en eventuell prioritering av disse prosjektene ved neste rullering av Nasjonal transportplan.»
Oppstart:
2024

Rv. 22 Hafslund–Dondern, kollektivfelt © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Arvid Veseth

Prosjektleder
Telefon:
918 28 741
E-post:

Jorunn Kveim Låte

Planleggingsleder
Telefon:
996 43 501
E-post:

Ann Heidi Ripnes

Grunnerverv
Telefon:
902 39 481
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert: