Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen planlegger en utvidelse av riksveg 111 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern i Sarpsborg kommune. Utvidelsen skal gi plass til kollektivfelt i begge kjøreretninger og anlegg for fotgjengere og syklister på begge sider av vegen.

I tillegg skal det planlegges kollektivfelt i retning Sarpsborg sentrum på riksveg 111 mellom Rådhusveien og Dondern, samt på fylkesveg 118 mellom Borgen/Edonbakken og Dondern.

Planområdet:
 

Rv. 111 Hafslund–Dondern Planavgrensning
Rv. 111 Hafslund–Dondern, kollektivfelt

Hensikten med prosjektet er å øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk, fotgjengere og syklister. Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.

Merknader

Opplysninger og merknader til planarbeidet, sendes skriftlig innen 16. juni 2017 til:

  • Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller
  • e-post:

Merk henvendelsen med saksnummer 16/78379, att: Astrid Høie Fredheim.

Åpen kontordag

Mandag 22. mai mellom klokken 13 og 18 er du velkommen til åpen kontordag på det tidligere Meieriet ved rundkjøringen på Dondern. Der vil planleggingsleder fra Statens vegvesen være tilgjengelig for å svare på spørsmål om planarbeidet.

Veien videre

Målsettingen er å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn høsten 2018. Etter at planen har vært på høring skal den behandles i Bypakke Nedre Glomma, før endelig vedtak i Sarpsborg kommune.

Kontakt

  • Statens vegvesen: planleggingsleder Astrid Høie Fredheim
    e-post:
  • Sarpsborg kommune: saksbehandler Svein M. Agnalt
    e-post:

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. I samråd med Sarpsborg kommune har Statens vegvesen vurdert at reguleringsplanen ikke krever konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven §12-9.

Aktuelt for fylke(r): Viken