Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 22. mai åpnet Statens vegvesen dørene for alle som ville vite mer om planoppstarten for riksveg 111 mellom Hafslund og Dondern i Sarpsborg.

Rundt 50 personer var innom den åpne kontordagen i lokalene til det tidligere Meieriet ved rundkjøringen på Dondern. Der var planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen på plass for å svare på spørsmål om det kommende prosjektet.

- Vi skal utarbeide forslag til en reguleringsplan for utvidelse av riksveg 111 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern. Utvidelsen skal gi plass til kollektivfelt i begge kjøreretninger og anlegg for fotgjengere og syklister på begge sider av vegen, opplyser Astrid Høie Fredheim, planleggingsleder i Statens vegvesen.

I tillegg skal det planlegges kollektivfelt og anlegg for fotgjengere og syklister i retning Sarpsborg sentrum langs riksveg 111 (Isevegen) fra Rådhusvegen til Dondern. Langs fylkesveg 118 (Skjebergvegen) skal det vurderes tiltak for de som går og sykler, og det skal vurderes om det er behov for kollektivfelt inn mot rundkjøringen på Dondern.

Spørsmål fra naboer
Det var hovedsakelig berørte grunneiere og næringsdrivende som møtte opp på den åpne kontordagen. Spørsmålene dreide seg om alt fra innløsingsprosessen og erstatning for eiendommer som må rives, til framkommelighet, kryss med lokalvegene, når prosjektet skal bygges og støy fra trafikken.

- Vi svarte etter beste evne, men det er mye som er uavklart ettersom reguleringsplanen er helt i oppstartsfasen, forteller planleggingslederen.

Målet er å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn høsten 2018.
- Vi kommer til å invitere til åpne informasjonsmøter underveis i planprosessen, sier Fredheim.

Etter at planen har vært på høring vil den bli behandlet i Bypakke Nedre Glomma, før den skal vedtas av Sarpsborg kommune.

 

Rv. 111 Hafslund–Dondern Planavgrensning
Rv. 111 Hafslund–Dondern, kollektivfelt

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma som er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om framtidens transportsystem – med målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange.

Aktuelt for fylke(r): Viken