Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vil i løpet av februar måned sende brev til alle grunneiere som blir direkte berørt, og her vil det gis informasjon om prosessen videre. Det vil også holdes møter med de berørte grunneierne, som vi ønsker å gjennomføre i løpet av våren.

Det som i første omgang påvirker det videre arbeidet med reguleringsplanen for rv.111 Hafslund-Dondern, er møtet i planutvalget i Sarpsborg kommune den 27.mars, der det blir en politisk behandling av konsekvensutredningen for prosjektet.

Her anbefaler Statens vegvesen en konkret løsning for vegstrekningen, noe som har vært omtalt i lokale medier. Det er vurdert tre ulike løsninger og kartet nedenfor viser det anbefalte forslaget - som er den såkalte "optimaliserte løsningen".

Planforslag Rv.111 Hafslund-Dondern

Dersom planutvalget gir sin tilslutning til vår anbefaling, vil Statens vegvesen arbeide videre med dette alternativet, men foreløpig er det altså ikke noe som er endelig vedtatt.

Vår målsettingen er at selve reguleringsplanen kan legges ut til offentlig høring rundt årsskiftet 2019– 2020, med endelig politisk vedtak mai-juni 2020.

Del av Bypakke Nedre Glomma

- Prosjektet er del av Bypakke Nedre Glomma, og skal bidra til vi når målet om nullvekst i biltrafikken i vår region. Dette avgjør om vi får belønningsmidler fra staten til videre satsing på miljøvennlige trafikkløsninger, forklarer prosjektleder Dorte Rudlang i Statens vegvesen.

Hun forklarer at dette prosjektet vil gjøre hverdagen bedre for alle trafikantgrupper. De nye kollektivfeltene vil gjøre at bussen kommer lettere frem, og syklister har i dag ikke noe annet alternativ enn å sykle i vegbanen.

- Dagens tilbud for de gående er også usammenhengende og det mangler krysningspunkter for myke trafikanter. Dette må det gjøres noe med, ikke minst av hensyn til de mange elevene som passerer dette området på vei til Hafslund barneskole  og Hafslund ungdomsskole, sier Dorte Rudlang.

 

Dorte Rudlang foto

 

Vil gi bedre informasjon

-  Konsekvensutredningen som vi nå arbeider med, vil vanligvis legges ut til offentlig høring sammen med de øvrige delene av reguleringsplanen, men har denne gangen blitt presentert for kommunens planutvalg nesten et år tidligere enn normalt. Dette for å bidra til en bedre politisk forankring. Vi ser nå at dette også medfører økt behov for informasjon til publikum på et tidligere tidspunkt, forklarer prosjektlederen.

Hun forteller videre at Statens vegvesen har en fast rutine for kontakt med grunneiere, og åpne møter for publikum knyttet til de offentlige høringsrundene (som ventes rundt neste årsskifte).

- Vi burde imidlertid ha forutsett at den offentlige interessen ville komme tidligere denne gangen, og beklager derfor mangelen på informasjon.

 

Rv. 111 Hafslund–Dondern, kollektivfelt
Plankart over området, med markering av yttergrensene som prosjektet må holde seg innenfor. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken