Foreløpig forslag for reguleringsplan rv. 22 Hafslund–Dondern, kollektivfelt.

Vegvesenet har utarbeidet et foreløpig forslag til reguleringsplan for prosjektet. Før planforslaget kan ferdigstilles og legges ut på offentlig ettersyn er det imidlertid bestemt at hele porteføljen av store prosjekter i Bypakke Nedre Glomma (BPNG) skal gjennomgås og prioriteres på nytt i en revidert handlingsplan for BPNG. Dette innebærer at planforslaget kan bli endret, f.eks. for å tilpasse økonomisk omfang av prosjektet til rammene i BPNG.

Når BPNG har vedtatt den reviderte handlingsplanen skal Vegdirektoratet fastsette et styringsmål (økonomisk ramme) for prosjektet. Først når dette er på plass kan det endelige planforslaget oversendes til Sarpsborg kommune for videre behandling og utlegging til offentlig ettersyn. Det er p.t. usikkert når dette kan skje.