Varsel om oppstart av planarbeid

— Detaljreguleringsplan med tiltak for gående og syklende, kjørende og kollektivtrafikken i krysset mellom rv. 22 (Trømborgveien) og Kjærlighetsstien i Mysen, Eidsberg kommune.