Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger nå detaljreguleringsplanen for riksveg 22 undergang ved Kjærlighetsstien ut på høring. Planforslaget legges ut i samråd med Eidsberg kommune, og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og § 3-7.

Formålet

Formålet med planen er å tilrettelegge et trafikksikkert tilbud for myke trafikanter som skal krysse rv. 22 ved Kjærlighetsstien. Prosjektet omfatter undergang på sørsiden av Kjærlighetsstien, samt utbedring av kryssløsninger og venstresvingefelt fra rv. 22 mot Kjærlighetsstien. Tilhørende bussholdeplasser skal oppgraderes til universell utforming. Under anleggsfasen skal det etableres en midlertidig kryssing i plan, som skal gi gående og syklende en sikrere kryssingsmulighet frem til undergangen står ferdig.

Plandokumentene er tilgjengelige 

Merknader

Merknader til reguleringsplanen kan sendes inn innen 12. mai 2019 til:

  • Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller
  • e-post:  Merk henvendelsen "15/203858".

Kontakt

Ved spørsmål eller andre henvendelser, kontakt Statens vegvesen v/Katrine Eliassen, e-post: eller telefon: 452 60 042.

Aktuelt for fylke(r): Viken