Reguleringsplan for rv. 111 Utbedring Tranga til offentlig ettersyn

— Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og i samråd med Rakkestad kommune legges forslag til detaljreguleringsplan for «Rv. 111 Utbedring Tranga» i Rakkestad kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 27. september–10. oktober 2018.