Avventer bevilgning

— Reguleringsplanen for riksveg 2 Morokulien–Magnormoen ble vedtatt av Eidskog kommune 6. desember 2016. Byggeplanleggingen ble startet, men ble stoppet i mars 2018 i påvente av bevilgninger fra staten.

Reguleringsplan rv. 2 Morokulien–Magnormoen til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen Region øst har i samarbeid med Eidskog kommune utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for gang- og sykkelveg, oppgradering av bussholdeplasser, kontrollplass og avkjøringsfelt til tollstasjon/kontrollplass. Planen legges ut til offentlig ettersyn i perioden 27. juni–19. august 2016 i samsvar med plan- og bygningslovens §12-10.