Statens vegvesen fikk i 2014 oppdrag av Samferdselsdepartementet å starte planlegging av ny rv. 350 Hokksund–Åmot.

Det er tidligere gjennomført KVU og KS1 for strekningen. Tidspunktet for bygging er ikke omtalt i gjeldende Nasjonal transportplan 2014–2023. Neste nasjonale transportplan gjelder for perioden 2018–2029, og behandles av Stortinget sommeren 2017.

I Handlingsprogrammet for fylkesveger 2014–2017 legges grunnlaget for å starte med kommunedelplan for fv. 287 Åmot–Haugfoss som viktig tilknytningsveg fra Sigdal til ny rv. 350 i Åmot. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen er enige om at kommunedelplanprosessen for ny fv. 287 integreres med planleggingen av rv. 350.

Rv. 350 Hokksund–Åmot