Planene for ny rv. 350 mellom Hokksund og Åmot startet med en mulighetsstudie for delvis bompengefinansiering av vegen i 2007.

Dette ble fulgt opp av en konseptvalgutredning (KVU) og KS1 for strekningen "Rv. 35 Hokksund–Åmot–Jevnaker" i 2011/2012.

Strekningen rv. 350 Hokksund–Åmot ble ikke prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023, men ble omtalt i avsnittet om gjennomførte KVU/KS1 som del av korridor 2B. Regjeringen sa blant annet at «til grunn for videre planlegging legges utbygging til vegnormalstandard med fire felts veg Hokksund-Åmot».

NTP 2014–2023 omtaler ikke byggetidspunkt for rv. 350 Hokksund–Åmot. I brev fra Samferdselsdepartementet v/statssekretær Bård Hoksrud 10. juni 2014 til Øvre Eiker kommune heter det blant annet: «Jeg har forståelse for kommunens ønske om å få utarbeidet en kommunedelplan for ny fire felts veg på rv. 35 mellom Hokksund og Åmot. Jeg vil derfor be Statens vegvesen starte opp dette planarbeidet.»

NTP 2018–2029 omtaler heller ikke byggetidspunkt for rv. 350 Hokksund–Åmot.

I Handlingsprogrammet for fylkesveger 2014–2017 legges grunnlaget for å starte med kommunedelplan for fv. 287 Åmot–Haugfoss som viktig tilknytningsveg fra Sigdal til ny rv. 350 i Åmot. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen er enige om at kommunedelplanprosessen for ny fv. 287 integreres med planleggingen av rv. 350.

I oktober 2017 ble planprogrammet for "Rv. 35 Hokksund–Åmot og fv. 287 Åmot–Haugfoss vedtatt i kommunene Øvre Eiker og Modum.

Dagens situasjon

Dagens utfordringer med rv. 350 på denne strekningen er mange: Rundkjøringen med E134 har store kapasitetsproblemer med kø morgen og ettermiddag. Miljøgaten gjennom Hokksund sentrum er nedslitt og har alt for stor trafikk (12.000 kjøretøyer /døgn). Hele strekningen Hokksund-Åmot har for dårlig sikkerhet både for biler og myke trafikanter. Vegen har veldig varierende standard, rundt 150 avkjørsler og ti større kryss. Vegen gir miljøbelastninger for omgivelsene.

Utfordringene på dagens fv. 287 er også mange: Store fremkommelighetsproblemer spesielt for tunge kjøretøy (Korketrekkeren). Åmot bru med lysregulert ett felts trafikk. Fartsdempere i Strandgata og dårlige grunnforhold. Miljøbelastninger langs vegen.

Rv. 350 Hokksund–Åmot