Ny rv. 350 Hokksund–Åmot tar utgangspunkt i et nytt kryss med E134 vest for Hokksund sentrum i området mellom Langebru og Torespæren. Fra krysset med E134 vurderes ulike vegløsninger i retning Åmot på begge sider av Drammenselva, inkludert kryssing av elva. Ny rv. 350 planlegges som firefeltsveg med fartsgrense 110 km/t.

Dagens rv. 350 mellom Hokksund og Åmot har lav standard, høy trafikk og høye ulykkestall. Ny veg skal avlaste dagens veg, bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Trafikkmengden på den om lag 15 kilometer lange strekningen er i dag 12.000 kjøretøyer/døgn i Hokksund og ca. 10.500 kjøretøyer/døgn inn mot Åmot.

Ny fylkesveg 287 skal gi en bedre tilknytning mellom Sigdalsveien og rv. 350 ved Åmot. Løsningen for fv. 287 henger nøye sammen med hvilken løsning som velges for ny rv. 350. Ny fv. 287 planlegges som tofeltsveg med fartsgrense 80 eller 90 km/t.

Dagens fv. 287 har lav standard og dårlig fremkommelighet. Åmot bru og Korketrekkeren er regulert med lys slik at trafikken bare kan gå i en retning av gangen. Trafikkmengden på dagens veg er ca. 5.000 kjøretøyer i døgnet ved Korketrekkeren og ca. 4.000 kjøretøyer i døgnet ved Kjøreplass bru.

Om prosjektet