All planlegging i Statens vegvesen blir gjort i henhold til Plan- og bygningsloven.

Hva skal Statens vegvesen planlegge?

Vi planlegger rv. 350 som firefeltsveg med midtdeler og en fartsgrense på 110 km/t. Den totale vegbredden blir 20 meter, eventuelt 23 meter hvis vegskuldrene skal være 3 meter (se skisser med tverrsnitt av vegen under).

Skisser med tverrsnitt av vegen 20 eller 23m
Skisser med tverrsnitt av vegen 20 eller 23 meter

Vi planlegger fv. 287 som tofeltsveg med midtfelt eller fysisk midtdeler. Fartsgrensen skal være enten 80 eller 90 km/t. Den totale vegbredden blir 10 eller 12,5 meter (se skisser med tverrsnitt av vegen under).

Skisse vegbredde 10 eller 12,5 m
Den totale vegbredden blir 10 eller 12,5 meter

I planleggingen inngår også plassering av vegkryss.

Hva er et planprogram?

Planprogrammet bestemmer hva vi skal planlegge og hva som skal utredes i forbindelse med planleggingen av vegen. Planprogrammet skal også sikre at du får mulighet til å si din mening gjennom hele planprosessen. Først utarbeider vi et planprogram, deretter begynner arbeidet med selve planen.

Vi sender forslaget til planprogram på høring/offentlig ettersyn og det kan derfor bli endret i etterkant på bakgrunn av merknader som kommer inn. Det er kommunene Øvre Eiker og Modum som skal fastsette/godkjenne planprogrammet.

Hva er en kommunedelplan?

En kommunedelplan forteller grovt hvor en veg skal gå, og hvilke konsekvenser vegen får for omgivelsene (eks. miljø, trafikksikkerhet, kulturminner osv.) Kommunedelplanen setter av areal i kommuneplanene for de berørte kommunene.

I samarbeid med kommunene Øvre Eiker og Modum, utarbeider Statens vegvesen forslag til kommunedelplan, mens det er politikerne i de berørte kommunene som til slutt vedtar planen.

Hva er en konsekvensutredning?

En konsekvensutredning er en kartlegging av hvilke konsekvenser vegen får for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn.

Konsekvensutredninger skal sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn til når vegen planlegges og når vegen skal bygges. Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess, slik at alle berørte parter blir hørt.

Hva er en reguleringsplan?

Etter at kommunedelplanen er vedtatt må staten (rv. 350) og/eller Buskerud fylkeskommune (fv. 287) beslutte å starte opp arbeidet med en reguleringsplan. På nåværende tidspunkt er det er ikke bestemt når arbeidet med reguleringsplanen for denne strekningen skal settes i gang:

  • For rv. 350 vil prioriteringene i Nasjonal transportplan ha betydning.
  • For fv. 287 vil prioriteringene til Buskerud fylkeskommune være bestemmende.

Reguleringsplanen er mer detaljert enn kommunedelplanen, og angir nøyaktig hvor vegen skal ligge og hvordan den skal utformes. Reguleringsplanen gir oss rett til å kjøpe den grunnen vi trenger for å bygge og drifte vegen. Du finner mer informasjon om avståelse av eiendom  her på denne linken.

Hva er en byggeplan?

Med utgangspunkt i reguleringsplanen utarbeider vi en byggeplan. Byggeplanen består av tegninger og dokumenter som svært detaljert beskriver hva vi skal bygge, hvor vi skal bygge, hvordan vi skal bygge, hvordan vi skal utforme vegen og hvilke materialer vi skal bruke.

Når starter selve vegbyggingen?

Byggestart avhenger av når prosjektene får finansiering.

Hva innebærer det å få en vegkorridor over eiendommen?

Vi legger inn en såkalt hensynssone i arealdelen av kommunedelplanen. Denne sonen viser hvilke areal som blir båndlagt med tanke på hvor vegen skal bygges. Når et areal/en eiendom er båndlagt er det midlertidig forbudt å gjøre noe med arealet/eiendommen, som f.eks. oppretting, endring av eiendommen eller andre ting som kan gjøre det vanskelig for oss å planlegge i området. Utbedringer kan først settes i gang når planspørsmålet er endelig avgjort. En båndlegging gjelder i første rekke inntil fire år, men kan deretter forlenges i ytterligere fire år. Forbudet faller bort når båndleggingstiden er ute. Ta kontakt med kommunen om du ønsker å gjøre noe med eiendommen mens den er båndlagt, så vil de avgjøre om det kan gjennomføres.

Vil du vite mer kan du se Plan- og bygningsloven §11-8, d, §13-1, §13-2 og §13–3.

Hvorfor er kartet så grovt?

I vårt arbeid med kommunedelplanen utreder vi vegkorridorer. Linjene i kartet er ment som prinsipielle løsninger og kan derfor endre seg. På bakgrunn av at dette er en utredning, vet vi ennå ikke hvilke eiendommer/ områder eller veger som  blir berørt.

Kartet som ligger ute på nettet, er det grunnlaget vi har utarbeidet i denne fasen.

Hvordan blir vegen finansiert?

Rv. 350 vil hovedsakelig bli brukerfinansiert, dvs. med bompenger. Omfang og plassering av bomstasjoner blir avklart senere. Finansiering av fv. 287 er foreløpig ikke avklart i fylkeskommunen.

Rv. 350 Hokksund–Åmot