Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Ny riksveg 36 skal gå fra der krysset med ny E18 kommer i Porsgrunn, til krysset med E134 i Seljord.

Hva skal Statens vegvesen planlegge?


Fart og vegbredde på ny rv. 36 er ikke avklarte. Utforming av vegen vil være en del av utredningsarbeidet.
I planleggingen inngår også plassering av vegkryss og tilførselsveger.


Hva er et planprogram?


Planprogrammet bestemmer hva vi skal planlegge og hva som skal utredes i forbindelse med planleggingen av vegen. Planprogrammet skal også sikre at du får mulighet til å si din mening gjennom hele planprosessen. Først utarbeider vi et planprogram, deretter begynner arbeidet med selve planen.
Vi sender forslaget til planprogram på høring/offentlig ettersyn og det kan derfor bli endret i etterkant på bakgrunn av merknader som kommer inn. Det er kommunene Skien og Porsgrund som skal fastsette/godkjenne planprogrammet.


Hva er en kommunedelplan?


En kommunedelplan forteller grovt hvor en veg skal gå, og hvilke konsekvenser vegen får for omgivelsene (eks. miljø, trafikksikkerhet, kulturminner osv.) Kommunedelplanen setter av areal i kommuneplanene for de berørte kommunene.
I samarbeid med kommunene Skien og Porsgrund, utarbeider Statens vegvesen forslag til kommunedelplan, mens det er politikerne i de berørte kommunene som til slutt vedtar planen.


Hva er en konsekvensutredning?


En konsekvensutredning er en kartlegging av hvilke konsekvenser vegen får for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn.
Konsekvensutredninger skal sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn til når vegen planlegges og når vegen skal bygges. Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess, slik at alle berørte parter blir hørt.


Hva er en reguleringsplan?


Etter at kommunedelplanen er vedtatt må staten beslutte å starte opp arbeidet med en reguleringsplan, for rv. 36 vil prioriteringene i Nasjonal transportplan ha betydning. På nåværende tidspunkt er det er ikke bestemt når arbeidet med reguleringsplanen for denne strekningen skal settes i gang.
Reguleringsplanen er mer detaljert enn kommunedelplanen, og angir nøyaktig hvor vegen skal ligge og hvordan den skal utformes. Reguleringsplanen gir oss rett til å kjøpe den grunnen vi trenger for å bygge og drifte vegen. Du finner mer informasjon om avståelse av eiendom  her på denne linken.


Hva er en byggeplan?


Med utgangspunkt i reguleringsplanen utarbeider vi en byggeplan. Byggeplanen består av tegninger og dokumenter som svært detaljert beskriver hva vi skal bygge, hvor vi skal bygge, hvordan vi skal bygge, hvordan vi skal utforme vegen og hvilke materialer vi skal bruke.


Når starter selve vegbyggingen?


Byggestart avhenger av når prosjektene får finansiering.


Hva innebærer det å få en vegkorridor over eiendommen?


Vi legger inn en såkalt hensynssone i arealdelen av kommunedelplanen. Denne sonen viser hvilke areal som blir båndlagt med tanke på hvor vegen skal bygges. Når et areal/en eiendom er båndlagt er det midlertidig forbudt å gjøre noe med arealet/eiendommen, som f.eks. oppretting, endring av eiendommen eller andre ting som kan gjøre det vanskelig for oss å planlegge i området. Utbedringer kan først settes i gang når planspørsmålet er endelig avgjort. En båndlegging gjelder i første rekke inntil fire år, men kan deretter forlenges i ytterligere fire år. Forbudet faller bort når båndleggingstiden er ute. Ta kontakt med kommunen om du ønsker å gjøre noe med eiendommen mens den er båndlagt, så vil de avgjøre om det kan gjennomføres.

Vil du vite mer kan du se Plan- og bygningsloven §11-8, d, §13-1, §13-2 og §13–3.

 


I vårt arbeid med kommunedelplanen utreder vi vegkorridorer. Linjene i kartet er ment som prinsipielle løsninger og kan derfor endre seg. På bakgrunn av at dette er en utredning, vet vi ennå ikke hvilke eiendommer/områder eller veger som blir berørt.

Kartet som ligger ute på nettet, er det grunnlaget vi har utarbeidet i denne fasen.
Hvordan blir vegen finansiert?
Finansiering av rv. 36 er ikke avklart.

Den nye riksvegen som planlegges skal både avlaste lokalvegnettet og legge til rette for kortere reisetid.
Den nye riksvegen skal både avlaste lokalvegnettet og legge til rette for kortere reisetid. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark