Reguleringsplan for ny rv. 3 Løten grense–Grundset og rv. 25 Åkroken–Basthjørnet ble godkjent av Elverum kommunestyre 12.12.2012.
Som følge av endringer utbyggingsstrategi samt endringer i Statens vegvesens vegnormaler er det gjennomført to planendringer i 2015 og 2016:

  • Rv. 3/25 Massedeponi Gampmyra, godkjent Elverum kommune 31.08.2016
  • Rv. 3 Grundset nord, godkjent Elverum kommune 31.08.2016

Og som følge av endringer i frigiving av områder regulert til kulturminner på følgende sted:

  • Rv. 3 Løten grense–Grundset, rv. 25 Åkroken–Basthjørnet ved Grundsetmarka

Til offentlig ettersyn

Godkjent reguleringsplan med endringer