Reguleringsplan for ny rv. 3/25 Ommangsvollen–Elverum grense ble godkjent av Løten kommunestyre 25.01.2012.
Som følge av endringer i trafikkstasjonsstrukturen på Østlandet samt endringer i Statens vegvesens vegnormaler er det gjennomført tre planendringer i 2015 og 2016:

  • Rv. 3/25 Ommangsvollen–Ånestad, godkjent av Løten kommunestyre 25.05.2016
  • Rv. 3/25 ved Lundgård, godkjent av Løten kommunestyre 25.05.2016
  • Rv. 3/25 Ånestad kontrollstasjon, godkjent av Løten kommunestyre 25.11.2015

Og som følge av endringer i frigiving av områder regulert til kulturminner på følgende steder:

  • Rv. 3/25 Ommangsvollen–Elverum grense ved Ebru, godkjent av Løten kommunestyre 12.09.2018
  • Rv. 3/25 Ommangsvollen–Elverum grense ved Skillingstad, godkjent av Løten kommunestyre 20.06.2018

Offentlig ettersyn:

  • P.t. ingen

Godkjent reguleringsplan med endringer:

Rv. 3/25 ved Ebru

Godkjent av Løten kommunestyre 12.09.2018 Reguleringsendringen gjelder frigiving av områder regulert til kulturminner og fordeler ved Ebru.

Rv. 3/25 ved Skillingstad

Godkjent av Løten kommunestyre 20.06.2018 Reguleringsendringen gjelder frigiving av områder regulert til kulturminner og fordeler ved Skillingstad.