Fra slutten av januar vil gamle rv. 25 være stengt for gjennomgangstrafikk i Prestegårdskrysset i Løten og ved Terningåa østre bru i Elverum (Terningen skanse). Vegen vil være stengt på disse to stedene til slutten av juni 2021. (Oppdatert 17.02.2021)

Gamle rv. 3/25 mellom Løten og Elverum skal rustes opp. Vi skal skifte ut to bruer og bygge om Prestegårdskrysset til rundkjøring. Arbeidene startet mandag 25. januar, og fullføres i første halvår 2021.  

Gamle rv. 3/25 ved Terningen skanse, gamle rv. 25 øst for Brenneriroa og fv. 1844 Kirkevegen mot gamle rv. 25 blir stengt i inntil fem måneder til slutten av juni 2021. Consto Anlegg Øst AS er valgt som entreprenør og skal stå for selve anleggsarbeidet.

Ny Terningå østre bru (Elverum)

Terningå østre bru ved Terningen skanse skal skiftes ut. Under anleggsperioden må vegen stenges for trafikk. Gående, syklende og mopeder kan passere via gangbrua som ligger parallelt.
Hamarvegen (gamle rv. 3/25) over Terningå østre bru er stengt fra mandag 25. januar 2021 kl. 0700.

Omkjøring

Gjennomgangstrafikk må benytte ny rv. 3/25, omkjøring blir skiltet. Beboere mellom Terningen skanse og Ånestad må kjøre gamlevegen til Ånestad, og ny rv. 3/25 videre til Elverum.

Det har vært et mål for Statens vegvesen som tiltakshaver å kunne tillate kjøring med personbil til eiendommene over gangbrua. Utformingen av gangbrua og avstanden til byggegropa for ny bru gjør at dette dessverre ikke er mulig. Vi bygger parkeringsplasser på hver side av brua, slik at det er mulig å parkere ved brua og gå eller bruke annen transport videre.  

Traktorer som lovlig kan kjøre med minst 40 km/t får omkjøring på ny rv. 3/25 i stengningsperioden. Øvrig traktortrafikk må benytte Militærvegen. 

Kollektivtilbud på strekningen

Bussrutene som i dag kjører gamlevegen, vil kjøre ny rv. 3/25 i stengningsperioden. Det settes opp bestillingsruter som betjener gamlevegen. Rutetabell er vedlagt i høyremenyen. Merk at transporten må bestilles på forhånd på tlf. 915 02 040. Se rutetabellen for detaljer. Se også innlandstrafikk for mer informasjon om rutetider

Skoleskyss på strekningen gjøres med taxi. 

Fura bru og Prestegårdskrysset (Løten)

Bruplata på Fura bru øst for Brenneriroa skal skiftes ut. Samtidig bygges det rundkjøring øst for brua, i krysset mellom Chausseen og Kirkevegen. Furavegen legges om og kobles inn på den nye rundkjøringa. 

Under anleggsperioden må Chausseen og Kirkevegen stenges for trafikk. Furavegen holdes åpen, i omlagt trasé med adkomst østover.
Chausseen (gamle rv. 25) over Fura bru, og fv. 1844 Kirkevegen mellom Løten kirke og Chausseen stengt fra onsdag 27. januar 2021 kl. 0700.

Omkjøring

Omkjøring vil bli skiltet, via ny rv. 3/25 og via fylkesvegnettet i området.
All omkjøring med traktor må skje på fylkesvegnettet. Traktortrafikk tillates ikke på ny rv. 3/25 mellom Brennerikrysset og Ånestad.

Omkjøring Prestegårdskrysset jan-juni 2021
Illustrasjon av omkjøringsveg i forbindelse med ombygging av Prestegårdskrysset til rundkjøring.

Gående og syklende

Gående og syklende kan passere via gangbrua over Fura, og i undergangen under Chausseen. Gang- og sykkelvegen langs Furavegen kan bli stengt i kortere perioder for å ivareta sikkerheten. Myke trafikanter vil da bli dirigert via Budorvegen, Skauenvegen og gangbru over Fura. Stengninger vil bli varslet i forkant.

Kollektivtilbud på strekningen

Bussrute 105 Hamar – Elverum – Kongsvinger som i dag kjører gamlevegen mellom Brennerikrysset og Ånestad, vil kjøre ny rv. 3/25 i stengningsperioden. Reisende henvises til holdeplasser på ny rv. 3/25 ved Brennerikrysset/Brunlaug og Ånestadkrysset. 

Skolerutene 693 Løten – Nordbygda og 697 Hamar – Løten vil kjøre Brennerivegen i stengningsperioden.  Se Innlandstrafikk for mer informasjon om rutetider.

 

For mer informasjon, kontakt Statens vegvesen v/ Arne Meland, tlf. 928 88883

Gamlevegen stenges to steder Prestegårdskrysset og Terningåa østre bru. Vegen stenges på to punkter mellom 25. januar og slutten av juni.
Gamle rv. 3/25 ved Terningen skanse, gamle rv. 25 øst for Brenneriroa og fv. 1844 Kirkevegen mot gamle rv. 25 blir stengt i inntil fem måneder til slutten av juni 2021. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Innlandet