Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Tynset kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for rv. 3 Ya bru.

Planforslaget legger til rette for å erstatte eksisterende bru over Ya på riksveg 3 med en ny bru, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg og midlertidig omkjøringsveg. Brua er i dag lysregulert med et sentrert kjørefelt. Tiltaket vil føre til at rv. 3 kan åpnes for trafikk fra begge retninger over brua. Tiltaket legger også til rette for økt fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Planforslaget

Planforslaget er tilgjengelig:

Merknader

Vi ber om merknader til planen innen høringsfristen 22. januar 2021. Send merknadene skriftlig til:

  • Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller   

Oversendelsen merkes med detaljreguleringsplan rv. 3 Ya bru, Tynset sak 20/24903.

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget ta kontakt med:

  • Statens vegvesen, Eirik Trøften Aas på telefon 61 27 12 64 eller epost
  • Tynset kommune, Hilde Aanes, telefon 62 48 51 95, 

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet