Planen legger til rette for økt trafikk i området ved å utvide rv. 44 til 4 felt.

Godkjent plan legger til rette for økt trafikk i området ved å utvide Sandnesveien mellom Folkvordveien og ny rv. 44 til 4 felt med midtdeler og bygge om kryss til rundkjøringer. Det er også planlagt sammenhengende gang- og sykkelveg. Planen har med støyskjerming langs veg.

Vei:
Rv. 44
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sandnes
Fylker:
Rogaland

Rv. 44 Sandnesveien med ramper til E39 © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sist oppdatert: