Oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelse av gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau fra Årvoll skole til Sinsen, bydel Bjerke.

Hensikten med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende langs riksveg 4.

Planområdet:

Innspill

Innspill til oppstart av planarbeid sendes innen 10. mai 2019 til:

  • Statens vegvesen Region øst, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller  

Merkes med saksnummer 18/139118.

Kontakt

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med planleggingsleder Astrid Røhme i Statens vegvesen på tlf. 24 05 86 13 eller e-post:

Aktuelt for fylke(r): Oslo