Støy- og luftforurensning 

Boligområdene langs rv. 4 Trondheimsveien er svært støyutsatt. Det er et stort behov for å redusere vegrelatert støy- og luftforurensning for boliger som er sterkt berørt i dag. Avlastning av Trondheimsveien har vært en hovedmålsetting ved prosjektet siden midten av 1990 – tallet.

Tungtransportplanen for Groruddalen

I forbindelse med prosjektet «Tungtransport i Groruddalen», ble muligheten for et anbefalt eller påbudt tungtransportnett i Groruddalen utredet. I utredningen ble det påpekt at vegtilknytningen mot rv. 4 i nord er mangelfull, og at dette er et hinder for å definere et anbefalt nett for tungtransporten. Før en anbefaling kan gis må stamvegnettet kompletteres med en egnet tverrlenke, noe som også gir større mulighet for å innføre mer restriktive tiltak på det kommunale vegnettet.

I «Tungtransport i Groruddalen», vedtatt av Bystyret 23.10.2013, er ny tverrforbindelse i Groruddalen et av flere tiltak. En robust atkomst til Alnabruterminalen, og ny riksvegforbindelse fra Alnabruterminalen til bygrensa mot Nittedal, inngår i prosjektet.

Byutvikling

Det bor ca. 130 000 mennesker i Groruddalen og det er ca. 60.000 etablerte arbeidsplasser der. I all hovedsak ligger boligområdene i dalsidene mens nærings- og transportarealene er lokalisert i dalbunnen.

I den vedtatte kommuneplanen er boligpotensialet i Hovinbyen og Groruddalen anslått til henholdsvis 27 000 og 25 000 nye boliger. Potensialet for nye næringsarealer er anslått til henholdsvis 2,5 mill. m2 og 2,2 mill. m2.

Både Hovinbyen og Groruddalen er utviklingsområder som betinger stor grad av offentlig innsats og investeringer for at byutviklingspotensialet skal kunne realiseres. En avklaring av hovedvegenes rolle og funksjon i Groruddalen kan bidra til å utløse deler av det byutviklingspotensialet som er beskrevet i kommuneplanen.