Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for rv. 4 i Groruddalen, som omfatter Trondheimsveien, Fossumdiagonalen og Østre Aker vei. Fra 31. august til 12. oktober 2007 er planprogrammet ute til offentlig ettersyn.

- Staten vegvesen anbefaler videreføring av planarbeid som omfatter bygging av Fossumdiagonal, nedbygging av Trondheimsveien og oppgradering av Østre Aker vei, sier Håkon Håversen, prosjektleder i Statens vegvesen.Etablering av Fossumdiagonalen skal bidra til å overføre trafikk fra rv. 4 Trondheimsveien til rv. 163 Østre Aker vei, og blant annet bidra til et bedre bomiljø langs Trondheimsveien.

Hovedmål for prosjektet er:

Bedre trafikksikkerhet og bomiljø langs Trondheimsveien
- Nullvisjon for både harde og myke trafikanter
- Bedre luft- og støyforholdene
- Redusere Trondheimsveiens barriereeffekt for nærmiljøet

Bidra til kapasitetsmessig balanse på hovedvegsystemet mot Ring 3
- Bedre framkommelighet for kollektiv trafikk på Trondheimsveien og
  Østre Aker vei
- Bedre framkommelighet for syklene og gående langs
  hovedvegsystemet

Planprogram bakgrunn for konsekvensutredning og reguleringsplaner
Hensikten med planprogrammet er å definere rammene for et videre planarbeid, med konsekvensutredning og utarbeidelse av reguleringsplaner for de aktuelle strekningene. Planprogrammet skal omfatte forhold og tema av betydning for videre planlegging. Planprogrammet beskriver hva som skal utredes for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.

Statens vegvesen har som del av arbeidet med planprogrammet gjennomført scenariovurderinger som tar for seg ulik utvikling av vegsystemet i Groruddalen. Scenario 1 innebærer etablering av Fossumdiagonal, nedbygging av Trondheimsveien og oppgradering av Østre Aker vei. Scenario 2 innebærer kun etablering av Fossumdiagonalem og oppgradering av Østre Aker vei. Scenario 3 innebærer kun nedbyggging av Trondheimsveien. Scenario 4 innebærer kun etablering av Fossumdiagonal. Ut i fra de målesetninger som er satt for prosjektet er scenario 1 lagt til grunn i forslag til planprogram.

Prosjektets omfang 

  • Strekningen rv. 4 Trondheimsveien (fra Sinsenkrysset til Gjelleråsen)
  • Rv. 163 Østre Aker vei (fra Økernkrysset til Haugenstua)
  • Etablering av en korridor for Fossumdiagonalen (mellom rv. 4 Trondheimsveien ved Bånkall og rv. 163 Østre Aker vei.)

Høringsuttalelser

Fra 31. august til 12. oktober 2007 vil planprogrammet ligge ute til offentlig ettersyn hos Plan- og bygningsetaten, Bydelskontorene til Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, samt hos Statens vegvesen Østensjøveien 34, resepsjonen 2. etg. Høringsuttalelser bes sendes Statens vegvesen, Region øst, eller på e-post merket "2007/Planprogram/Fossumdiagonalen" innen 12. oktober 2007.

Etter at planprogrammet har vært ute på høring vil Statens vegvesen kommentere innkomne merknader og eventuelt bearbeide planprogrammet. Oslo kommune er ansvarlig planmyndighet og vil fastsette endelig planprogram.

Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo