Statens vegvesen varsler i henhold til plan- og bygningslovens §3-7, §12-3 og §12-8 igangsetting av planarbeid for massetak ved rv. 4 ved Helgeland i Lunner kommune. Det varsles samtidig om offentlig ettersyn av planprogram.

Statens vegvesen har behov for å skaffe til veie steinmaterialer til bruk i byggingen av riksveg 4 mellom Roa og kommunegrensen med Gran. Vegvesenet har også behov for å mellomlagre andre typer masser.  Derfor varsler Statens vegvesen oppstart av planarbeid for massetak ved rv. 4 ved Helgeland i Lunner kommune. Ved å ha et massetak her vil en redusere behovet for transport av masser langs eksisterende veg. Planen vil inkludere nødvendige adkomstveger mellom massetak og anleggsområdet for ny riksveg 4. Massetaket vil bli avviklet etter at utbyggingen av riksveg 4 er ferdigstilt.

Planprogram

Samtidig med at det varsles oppstart av planarbeid, legger Statens vegvesen planprogrammet for det kommende planarbeidet ut på offentlig ettersyn. I planprogrammet beskrives det hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført, hvilke momenter det blir lagt vekt på i planleggingen og hvilke temaer som skal utredes. Planprogrammet kan leses under og er i tillegg tilgjengelig på rådhuset i Lunner. 

Statens vegvesen ønsker at merknader til planprogrammet og planoppstarten sendes skriftlig til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til innen 6. desember 2019. Det bes om at oversendelsen merkes "Massetak ved rv. 4 Helgeland i Lunner kommune, saksnr: 18/213506". 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken