Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Gran kommune lagt forslag til reguleringsplan for rv. 4 over Lygna ut til 2. gangs høring/offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §3-7 og §12-10.

Hovedmålet for forslaget til reguleringsplan er å sette av arealer til oppgradering/bygging av ny riksveg 4 over Lygna med tidsmessig vegstandard.

Hovedgrepene i planforslaget:

  • Ny trase for riksveg 4 fra Almenningsdelet til Lygnasæter. Ved Lygnasæter etableres det et planskilt kryss som ivaretar kryss med fylkesveg 180, Lygnasætervegserviceanlegg/bensinstasjon og hotell/restaurant, hyttefelt og ny adkomst til Lygna skisenter.
  • Fra Lygnaelva til Lygnebakken legges det opp til en utvidelse av eksisterende riksveg 4.

Plandokumentene er tilgjengelige

  • som vedlegg på siden "Reguleringsplan",
  • i papirformat på rådhuset i Gran kommune og
  • på Statens vegvesen sin brakkerigg på Roa.

Åpen kontordag/åpent møte

Normalt i høringsprosessen pleier Statens Vegvesen å holde både åpen kontordag og åpent møte, men grunnet faren for spredningen av Korona-smitte må vi finne andre løsninger. Statens vegvesen jobber med å få på plass nettbasert videoløsning for å få til involvering av grunneiere og interessenter. Når denne er på plass, vil vi sende ut nytt brev til alle berørte med informasjon om hvordan alt vil foregå. Frem til da, ta direkte kontakt med planleggingsleder Jon Rabben Lundby på e-post: eller telefon 412 01 179.

Innspill

Spørsmål, kommentarer eller innspill til planarbeidet må sendes senest 29. april 2020 til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER,
  • eller e-post

Forsendelsen må merkes "Rv. 4 Lygna. Reguleringsplan. Saksnummer 20/33651".

Kontakt

  • planleggingsleder Jon Rabben Lundby på e-post: eller telefon 412 01 179.
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken