Planlagt oppstart er januar 2024. Jobben er lyst ut.  

Det legges opp til å inngå avtale med entreprenør i løpet av 2023. Byggestart blir i 2024.

 

Siste nytt:

27. september 2023 — Inviterer til åpent informasjonsmøte om Miljøgata i Gran

2. juni 2023 — Bygger ny miljøgate i Gran i 2024 | Statens vegvesen

I planleggingen av miljøgata er det tatt høyde for etappevis bygging:

Etappe 1 går fra profil 1100 til 1470. Etappen starter nord for bekken i sør, og fortsetter i dagens trase for Hovsgutua.  Det er avklart mellom vegeier Innlandet Fylkeskommune og Gran kommune at Statens vegvesen bygger en forenklet versjon av etappe 1.

 • 650 m ny fylkesveg (Miljøgata + påkobling til fv. 2324 Hovsvegen)
 • 200 m kommunal veg (Smiegata, Hovsgutua og Jernbanegata)
 • Forlengelse av Storgata: 150 m, utføres for Gran kommune.
 • Gang-sykkelveg langs fv.2300: 670 m, fortau Jernbanegata 200 m, fortau Smiegata 180 m, fortau Storgata 300 m. GS-veg og fortau totalt: ca. 1350 meter.
 • Dypstabilisering, ca. 5500 m2.
 • Nye gatelys.
 • Gangfelt i alle krysningspunkter.
 • Skilt og oppmerking.
 • Omlegging av fjernvarmeledning, ca. 150 meter.
 • VA-grøfter: totalt ca. 1500 meter.
 • Kabelgrøfter: totalt ca. 1500 meter.
 • Krav om utslippsfrie maskiner og kjøretøy.

   

 

 

 

Kart over Mijøgate Gran
Kart over Mijøgate Gran

Etappe 2 går fra profil 1470 til 1700. Ny miljøgate føres fram til Hovsvegen/Jernbanegata hvor det planlegges ny rundkjøring.

Gjennom Stortingets vedtak om finansiering og utbygging av riksveg 4 Lunner grense - Jaren ble det satt av penger til bygging av miljøgata. Det tilsvarer 66 millioner kroner i 2022-verdi. Vi jobber nå med byggeplan for miljøgata.

Vei:
Rv. 4
Fase:
Planfase
Kommuner:
Gran
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat

Rv. 4 miljøgate gjennom Gran sentrum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Håvard Vaaje

Byggeleder
Telefon:
92240249
E-post:

Odd Johansen

Prosjektleder
Telefon:
95 02 04 15
E-post:

Cassandra Mood Hummel

Prosjekteringsleder
Telefon:
94204449
E-post:

Sist oppdatert: