Planlagt oppstart var juni 2021, utsatt inntil videre pga. betydelig mer kompliserte grunnforhold i sørlige delen (etappe 1) – konsekvens: dobling av kostnadsanslaget for prosjektet (fra 62 mnok til 124 mnok). Prosjektet er satt på vent pga. at det ventes avklaring fra Gran kommune og Innlandet fylkeskommune på hva som skal bygges innenfor rammen på 66 mill (2022 kroner).

Prosjektering pågår og det legges opp til å inngå avtale med entreprenør i løpet av 2023, med forventet anleggsgjennomføring i 2023 og 2024.

I planleggingen av miljøgata er det tatt høyde for etappevis bygging:

Etappe 1 går fra profil 1100 til 1470. Etappen starter nord for bekken i sør, og fortsetter i dagens trase for Hovsgutua.  Det er avklart mellom vegeier Innlandet Fylkeskommune og Gran kommune at Statens vegvesen bygger en forenklet versjon av etappe 1.

Det prosjekteres nå med utbedring av dagens trasè.  Dette gjøres med nødvendig breddeutvidelse kombinert med dypstabilisering for å forsterke dagens veg. Dagens gang- og sykkelveg vil bestå. Etablering av nye busslommer vil utgå. Etappe 1 er viktig for Gran kommune å få gjennomført da det gir en bedre helhet for sentrumsområdet.

Kart over  Mijøgate Gran
Kart over Mijøgate Gran

Etappe 2 går fra profil 1470 til 1700. Ny miljøgate føres fram til Hovsvegen/Jernbanegata hvor det planlegges ny rundkjøring. Etappe 3 må desverre utgå.

Gjennom Stortingets vedtak om finansiering og utbygging av riksveg 4 Lunner grense - Jaren ble det satt av penger til bygging av miljøgata. Det tilsvarer 66 millioner kroner i 2022-verdi. Vi jobber nå med byggeplan for miljøgata.

Vei:
Rv. 4
Fase:
Planfase
Kommuner:
Gran
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat

Rv. 4 miljøgate gjennom Gran sentrum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Odd Johansen

Prosjektleder
Telefon:
95 02 04 15
E-post:

Cassandra Mood Hummel

Prosjekteringsleder
Telefon:
94204449
E-post:

Sist oppdatert: