Planlagt oppstart var juni 2021, utsatt inntil videre pga. betydelig mer kompliserte grunnforhold i sørlige delen (etappe 1) – konsekvens: dobling av kostnadsanslaget for prosjektet (fra 62 mnok til 124 mnok). Prosjektet er satt på vent.

I planleggingen av miljøgata er det tatt høyde for etappevis bygging:

  • Etappe 1 går fra profil 1100 til 1470. Etappen starter nord for bekken i sør, og fortsetter i ny trase. Her skal det bygges nytt T-kryss, to busslommer, samt gang- og sykkelveg på østsiden.
Etappe 1 går fra profil 1100 til 1470.
Etappe 1 går fra profil 1100 til 1470. Foto: Statens vegvesen
  • Etappe 2 går fra profil 1470 til 1700. Ny miljøgate føres fram til Hovsvegen/Jernbanegata hvor det planlegges ny rundkjøring.
Etappe 2 går fra profil 1470 til 1700.
Etappe 2 går fra profil 1470 til 1700. Foto: Statens vegvesen

Gjennom Stortingets vedtak om finansiering og utbygging av riksveg 4 Lunner grense - Jaren ble det satt av penger til bygging av miljøgata. Det tilsvarer 62 millioner kroner i 2021-verdi. Det pågår arbeid med utarbeidelse av byggeplan.

Vei:
Rv. 4
Fase:
Planfase
Kommuner:
Gran
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat

Rv. 4 miljøgate gjennom Gran sentrum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Jon Rabben Lundby

Planleggingsleder
Telefon:
41 20 11 79
E-post:

John Leif Bekken

Byggeleder
Telefon:
97 68 25 25
E-post:

Sist oppdatert: