Planlagt oppstart var juni 2021, utsatt inntil videre pga. betydelig mer kompliserte grunnforhold i sørlige delen (etappe 1) – konsekvens: dobling av kostnadsanslaget for prosjektet (fra 62 mnok til 124 mnok). Prosjektet er satt på vent pga. at det ventes avklaring fra Gran kommune og Innlandet fylkeskommune på hva som skal bygges innenfor rammen på 62 mill.

I planleggingen av miljøgata er det tatt høyde for etappevis bygging:

  • Etappe 1 går fra profil 1100 til 1470. Etappen starter nord for bekken i sør, og fortsetter i ny trase. Her skal det bygges nytt T-kryss, to busslommer, samt gang- og sykkelveg på østsiden.
Etappe 1 går fra profil 1100 til 1470.
Etappe 1 går fra profil 1100 til 1470. Foto: Statens vegvesen
  • Etappe 2 går fra profil 1470 til 1700. Ny miljøgate føres fram til Hovsvegen/Jernbanegata hvor det planlegges ny rundkjøring.
Etappe 2 går fra profil 1470 til 1700.
Etappe 2 går fra profil 1470 til 1700. Foto: Statens vegvesen

Gjennom Stortingets vedtak om finansiering og utbygging av riksveg 4 Lunner grense - Jaren ble det satt av penger til bygging av miljøgata. Det tilsvarer 62 millioner kroner i 2021-verdi. Det pågår arbeid med utarbeidelse av byggeplan.

Vei:
Rv. 4
Fase:
Planfase
Kommuner:
Gran
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat

Rv. 4 miljøgate gjennom Gran sentrum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Odd Johansen

Prosjektleder
Telefon:
95 02 04 15
E-post:

Stig Roger Thomassen

Prosjekteringsleder
Telefon:
95 91 51 93
E-post:

Sist oppdatert: