Som en del av vedtaket om finansiering og utbygging av riksveg 4 Lunner grense-Jaren ble det satt av 50 millioner kroner i 2012-verdi til tiltak på avlastet vegnett. Dette tilsvarer 59,5 millioner kroner i 2019-verdi..

Det er lagt opp til en etappevis gjennomføring for etablering av miljøgaten.

Rv. 4 Miljøgate Gran