Utgangspunktet for byggingen av miljøgate gjennom Gran sentrum er at ny riksveg 4 er bygget i ny trase utenfor tettstedet. Prosjektet med miljøgate skal bidra til et attraktivt Gran sentrum som legger til rette for sikrere og bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper. Prosjektet skal også bidra til at hovedvegen til og gjennom Gran sentrum skal legge til rette for en helhetlig utvikling av bosetting og næringsutvikling. 

Viktige momenter for miljøgata er å:

  • Legge opp til ferdsel i flere alternative ruter gjennom tettstedet.
  • Spesifisere prinsipper for adkomst til byggeområder og parkeringsmuligheter tilknyttet vegen.
  • Legge til rette for god fremkommelighet for busser.
  • Etablere hyppige, sikre og attraktive kryssinger av gata. 
  • Legge til rette for universell utforming.
  • Legge til rette for trafikksikkerhet for alle trafikanter.

Rv. 4 Miljøgate Gran