Det er behov for å utbedre rv. 4 mellom Kjul og Rotnes for å sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken, øke trafikksikkerheten, og legge til rette for kommunens tettstedsutvikling i Rotnes.

Dagens riksveg 4 er en stamvei med mye gjennomgangstrafikk og stedvis en stor andel lokalskapt trafikk. Veien har stor regional betydning for næringslivet og arbeidspendlere, og er samtidig en viktig lokalvei for kommunens innbyggere. 

Kommunedelplan

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul–Åneby sør alternativ 2 ble vedtatt i 2015. Vedtatt alternativ åpner for kollektivfelt mellom Kjul og Rotnes, utbedring av kryss, etablering av forbikjøringsfelt nord for Rotnes-krysset samt omlegging av rv. 4 i sløyfe forbi Rotnes. Omlegging av rv. 4 i sløyfe ved Rotnes er en forutsetning for gjennomføring av store deler av kommunedelplanen for Rotnes sentrum.

Teknisk forprosjekt

Statens vegvesen gjennomførte i 2017/18 teknisk forprosjekt for strekningen Kjul–Rotnes. Strekningen er ca. 3 km lang, omleggingen av rv. 4 i sløyfe forbi Rotnes er ca. 500 meter. Utredningen har nærmere vurderte fagområdene miljø, arealbehov til vegformål og muligheter for teknisk gjennomføring knyttet til omlegging av rv. 4 ved Rotnes samt utvikling i dagens trasé. I 2018 ble det gjennomført et anslag for strekningen Kjul – Rotnes for to ulike alternativ:

  • Utbygging av 4-felt inkl. kollektivfelt fra Kjul til Rotnes og omlegging i sløyfe forbi Rotnes, ligger på omkring 1,2 mrd. 2018-kr +/- 25 %. 
  • Løsning i dagens trasé beløper seg til omkring opprinnelig avsatt beløp 850 mill. 2018-kr +/- 25 %. 

Prioritert i Oslopakke 3 og i handlingsprogrammet

Prosjektet ble prioritert i forbindelse reforhandlingen av avtalen for Oslopakke 3 og av Stortinget i 2016, og ligger inne i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2018-23. Reguleringsplanen skal bygge videre på løsningene fra forprosjektet.

Gå videre