Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Det er de siste tiårene jobbet med planer for riksvei 4 i Nittedal kommune for å avhjelpe de stadig økende framkommelighets- og miljøproblemene.

Kommunedelplan og konsekvensutredning

Kommunedelplan rv. 4 Kjul–Åneby sør alternativ 2 ble vedtatt i 2015. Planen ble vedtatt etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse i innsigelsessak

Vedtatt alternativ åpner for kollektivfelt mellom Kjul og Rotnes, utbedring av kryss og etablering av forbikjøringsfelt nord for Rotnes-krysset, samt omlegging av rv. 4 i sløyfe forbi Rotnes.

I 2010 startet Statens vegvesen arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning for den ca. 7 km lange strekningen mellom Kjul og Åneby sør. Planen tok utgangspunkt i en korridor som ble fastsatt i planprogram fra 2009.

Riksvei 4 ble stamvei

Fra og med 2006 fikk riksvei 4 status som stamvei, noe som har betydning når det skal gjøres en helhetlig vurdering av riksvei 4 i Nittedal. I stamvegutredningen for rute 20 (april 2003) konkluderes det med at tyngre investeringer på riksvei 4 i Nittedal ikke er aktuelt før korridor- og trasespørsmålet er avklart.

Planarbeid før 1990-tallet

Fram til midten av 1990-tallet ble det jobbet med en kommunedelplan for strekningen Skøyen-Oppland grense. Da kommunedelplanen var ferdig utarbeidet i 1995, lå det inne tre korridorer med åtte traséforslag. Det høye kostnadsoverslaget gjorde at planen ikke kunne fremmes uten konsekvensutredning.

Riksveg 4 i Nittedal.
Riksveg 4 i Nittedal. Foto: Statens vegvesen