Artikkelen er fra 2011, og innholdet kan være utdatert.

Kommunedelplan for rv. 706 Sluppen-Stavne ble 16. juni vedtatt i bystyret. Planen omfatter trefelts Oslovei med midtdeler og ny firefelts Sluppen bru.

Dagens bru er forutsatt brukt til gang- og sykkelveg. Ny veg fører til  inngrep i Nidelvkorridoren, men det kom ingen innsigelser i høringsperioden.  Arbeidet med reguleringsplan igangsettes nå.

Saksframlegget finner du på Trondheim kommunes internettsider. Her vil også etterhvert finne referatet fra møtet i bystyret.

Her ser du illustrasjon av Sluppen-Stavne.
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag