November 2012 åpnet den nye tunnelen under Dovrebanen på Stavne for trafikk. Tunnelen er viktig for byutviklingen i Trondheim, ettersom tungtrafikken nå kan kjøre utenom Midtbyen. Prosjektet er en del av Miljøpakken.

Målene med utbyggingen

 • Gjøre det mulig for all tungtrafikk å kjøre utenom sentrum ved å velge Osloveien - Nordre avlastningsveg
 • Øke tryggheten til gående og syklende med egne traseer
 • Fjerne problemene ved tidligere planovergang ved Stavne stasjon. Planovergangen er erstattet av undergang for gående og syklende (overgangen har vært et problem spesielt i forbindelse med Rosenborg-kamper og begravelser)
 • Legge adgangen til Stavne-platået under jernbanen sørfra

Tidsplan

 • Byggestart mars 2011
 • Ferdig vinter 2012

 
Etappene

Forberedende arbeider

Mål: Legge til rette for bygging av den nye betongtunnelen under Dovrebanen.
Tidspunkt: Fra mars 2011 til høsten 2011.

Tiltak:

 • Ny gang- og sykkelundergang under Dovrebanen ved tidligere Stavne stasjon  
 • Størstedelen av det sammenhengende gang- og sykkelvegnettet gjennom området, samt gang- og sykkelbru over Osloveien
 • Ny adkomst til Stavne-platået for bil, sykkel og gående fra sør
 • Fjernet tidligere jernbaneplanovergang til Stavne

Hovedarbeidet

Mål:

 • Bygge den nye betongtunnelen, ny kollektivgate og gjenopprette vegkrysset Oslovn/Bøckmannsvn/Breidablikkvn.
 • Gjøre ferdig sammenhengende gang- og sykkelvegnett i området.

Tidspunkt: Høsten 2011 til sen høst 2012.

Tiltak:

 • Ny betongtunnel under Dovrebanen med tilhørende vegbygging (ny Rv 706 Osloveien) og rundkjøring
 • Gjøre nødvendig tilpasning/oppretting i krysset Oslovn/Bøckmannsvn/Breidablikkvn
 • Bygge kollektivgate ca 150 m. fra Breidablikkveien og nordover
 • Bygge en 50 meter lang jernbanebru for Stavne-Leangenbanen

Prosjektbeskrivelse

 • Første byggetrinn

 • Video